Actueel financieel nieuws

Meest recente evenement

SEAGATE TECHNOLOGY PLC: richtlijnen corporate governance

De Raad van Bestuur (de "raad") van Seagate Technology plc (het "bedrijf") heeft de volgende richtlijnen aangenomen om te verhelderen hoe het bedrijf omgaat met haar verantwoordelijkheden. Deze richtlijnen dienen daarnaast om te laten zien dat de raad de noodzakelijke autoriteit en vaardigheden bezit om de bedrijfsactiviteiten te controleren en evalueren op hun toepasselijkheid en om beslissingen te kunnen nemen, onafhankelijk van het management van het bedrijf.

Deze richtlijnen beschrijven tezamen met de handvesten van de commissies van de raad, het raamwerk voor het bestuur van het bedrijf. De raad zal de passendheid en doeltreffendheid van deze richtlijnen blijven beoordelen, en zal deze richtlijnen ook aanpassen als de raad dit noodzakelijk acht in het belang van het bedrijf of indien dit noodzakelijk is vanwege van toepassing zijnde wetten en regels. De benoemings- en corporate governance commissie beoordeelt deze richtlijnen periodiek en beveelt bij de raad aanpassingen aan indien dit noodzakelijk is.

Ga naar de volgende onderdelen:

Overzicht raad
Samenstelling raad/lidmaatschapscriteria
Verantwoordelijkheden raad
Directieleden met belangrijke veranderingen in hun taakstelling
Commissies van de raad
Uitvoering raad en commissie
Compensatieprogramma raad
 

 I. Overzicht raad. De raad, gekozen door aandeelhouders, controleert en geeft leiding aan het management van de bedrijfsvoering van het bedrijf, op een manier consistent met de belangen van het bedrijf en zijn aandeelhouders. Bij deze toezichtsrol dient de raad als ultiem beslissend orgaan van het bedrijf, uitgezonderd die zaken die zijn voorbehouden aan de aandeelhouders. De raad selecteert en ziet toe op de leden van het hoger management die door de raad zijn aangesteld om leiding te geven aan het bedrijf. Zowel de raad als het management erkennen dat de belangen van het bedrijf op de lange termijn het beste gediend zijn bij het verantwoordelijk omgaan met de belangen van andere groepen, inclusief werknemers, klanten, leveranciers en de gemeenschappen waarbinnen het bedrijf opereert.

 II. Samenstelling raad/lidmaatschapscriteria Hierna wordt beschreven hoe het bedrijf de grootte van de raad en de lidmaatschapscriteria bepaalt.

A. Grootte en onafhankelijkheid van de raad. In overeenstemming met de statuten van het bedrijf mag het aantal directieleden waaruit de hele raad bestaat niet kleiner zijn dan twee, noch vanwege verhogen of verlagen van de bovengrens door de aandeelhouders meer dan twaalf, met het werkelijke aantal bepaald door een besluit van de raad. De aandeelhouders van het bedrijf kiezen jaarlijks alle directieleden voor de periode van een jaar. Directieleden mogen tussen de aandeelhoudersvergaderingen in ook door de raad worden aangesteld.

De raad gelooft dat als maatregel van goede corporate governance, en in overeenstemming met het toepasselijk recht, regels en regelgeving, de raad moet bestaan uit minstens een meerderheid van onafhankelijke directieleden, en in geen geval uit minder dan een meerderheid van onafhankelijke directieleden mag bestaan. Een directielid is gekwalificeerd als onafhankelijk in de zin van geschiktheid voor de raad en haar commissies, als de raad heeft vastgesteld dat het directielid voldoet aan de definitie van "onafhankelijk directielid" in het overzicht van de NASDAQ Marketplace Rules (“NASDAQ”). De NASDAQ onafhankelijkheidsdefinitie omvat een serie objectieve tests, zoals dat het directielid geen werknemer kan zijn van het bedrijf zelf of van enig moeder- of dochterbedrijf van het bedrijf, en niet tussen de aandeelhoudersvergaderingen in is betrokken bij verschillende typen zakentransacties met de bedrijfsleiding. De raad is daarnaast verantwoordelijk voor het positief vaststellen of bij geen enkel onafhankelijk directielid een relatie bestaat die volgens de raad zou interfereren met het uitvoeren van onafhankelijke beoordelingen bij het uitoefenen van de verantwoordelijkheden van directielid.

 

B. Lidmaatschapscriteria van de raad. De benoemings- en corporate governance commissie is verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van potentiële kandidaat-directieleden en het aanbevelen aan de raad van deze kandidaten voor nominatie voor verkiezing voor lidmaatschap van de raad. De benoemings- en corporate governance commissie zal de kandidaten beoordelen aan de hand van professionele ervaring, erkende prestaties in zijn of haar respectievelijk vakgebied en de bereidheid om de benodigde tijd en inspanning hiervoor beschikbaar te maken. Elk kandidaat-directielid moet over een goed beoordelingsvermogen beschikken, een sterk karakter en een onafhankelijke geest. Elk directielid moet daarnaast een reputatie bezitten voor zijn/haar integriteit en professionele ethiek De raad heeft nog niet over een limiet voor een termijn besloten. De raad gelooft, dat hoewel er enkele voordelen bestaan aan een tijdslimiet aan de termijn, dat die voordelen teniet worden gedaan door het nadeel van het verlies van een ervaren directielid die een waardevol inzicht heeft verworven in het bedrijf, haar uitvoering, strategieën plannen en potentieel. Als alternatief voor een beperkte termijn onderzoekt de benoemings- en corporate governance commissie de kwalificaties en bijdragen van ieder directielid bij het bepalen of deze zal worden genomineerd voor herverkiezing door de raad, en doet aanbevelingen aan de raad met betrekking tot een eventuele herverkiezing door de aandeelhouders. Ook de aandeelhouders kunnen directieleden nomineren voor herverkiezing bij de jaarvergadering van het bedrijf en de benoemings- en corporate governance commissie zal deze nominaties in overweging nemen. Daarnaast geldt onder Ierse wetgeving dat aandeelhouders met niet minder dan 10% van het stemrecht een aandeelhoudersvergadering mogen beleggen met als doel onder andere het overwegen van de nominaties van directieleden.

 C. Voorzitterschap van de raad
 

Voorzitter van de raad De raad gelooft in zijn algemeenheid dat de posities van de voorzitter en de CEO door verschillende personen moeten worden bezet om zo het toezicht op het management te vergroten, tenzij het zeer in het belang van het bedrijf zou zijn dat beide posities door een en dezelfde persoon worden bezet.

 Onafhankelijk hoofddirecteur. Als de voorzitter van de raad geen onfhankelijk directielid is, zal door de benoemings- en corporate governance commissie en door de onafhankelijke directieleden een onafhankelijk hoofddirecteur worden genomineerd worden gekozen vanuit de onafhankelijke directieleden van het bedrijf op de eerstvolgende directievergadering na elke jaarlijkse bijeenkomst van de aandeelhouders. De onafhankelijk hoofddirecteur coördineert de activiteiten van de andere niet-managementdirectieleden, zit bestuursvergaderingen voor waar de bestuursvoorzitter niet aanwezig is en verder iedere bestuursvergadering, fungeert als contactpersoon tussen de voorzitter en de raad en de onafhankelijke directieleden, gaat over de agendapunten op vergaderingen voor de raad, heeft de autoriteit om vergaderingen van de onafhankelijke directieleden te beleggen en is beschikbaar voor overleg en directe communicatie als hierom gevraagd wordt door belangrijke aandeelhouders. De functie van onafhankelijk hoofddirecteur zal als de raad dat van belang vindt roteren.

D. Functioneren van directieleden in andere raden en andere controlecommissies. 

Andere raden : Directieleden zijn verplicht om de voorzitter van de benoemings- en corporate governance commissie vooraf op de hoogte te brengen als zij tot de raad van andere vennootschappen willen toetreden, zodat potentiële strijdige belangen of andere kwesties zorgvuldig kunnen worden bekeken. Directieleden zijn beperkt tot max. vier (4) dienstverbanden bij naamloze vennootschappen naast hun functioneren binnen de raad van het bedrijf, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de raad van bestuur. Daarnaast mag geen enkel lid van de controlecommissie dienen in de controlecommissie van meer dan drie (3) naamloze vennootschappen (inclusief het bedrijf zelf), tenzij de raad van bestuur vaststelt dat zo'n gelijktijdig functioneren het effectief kunnen functioneren van zo'n lid al lid binnen de commissie niet inperkt. De benoemings- en corporate governance commissie zal zich specifiek beraden over de impact op het vermogen van een directielid om zijn of haar verplichtingen naar het bedrijf te beëindigen en zal de raad hierover adviseren. Het bedrijf verwacht dat alle directieleden voldoende tijd en inspanning zullen vrijmaken voor hun verplichtingen als lid van de raad. Deze factor wordt ook meebeschouwd in het individuele evaluatieproces voor directieleden.

Functioneren van de CEO in andere raden: Onze CEO is beperkt tot zijn verplichtingen voor een raad in een vennootschap naast zijn functioneren in de raad van het bedrijf. De CEO is verplicht om de benoemings- en corporate governance commissie vooraf te informeren als hij een uitnodiging om tot de raad van een andere vennootschap toe te treden wil accepteren. De CEO mag niet in de raad van een bedrijf werkzaam zijn van het bedrijf waar hij als CEO dient.

 III. Verantwoordelijkheden raad. De aandeelhouders kiezen de raad om toezicht te houden op het management en om erop toe te zien dat de belangen van de aandeelhouders worden gediend. Specifiek oefent de raad verschillende belangrijke functies uit, zoals hieronder beschreven.

A. Toezicht houden op en goedkeuren van de strategische koers van het bedrijf, het jaarlijks bedrijfsplan en de belangrijke taken van het bedrijf. De raad en het hoger management team bespreken en indien van toepassing, geeft de raad goedkeuring aan lange termijnstrategieën, financiële en andere doelen en plannen en de belangrijke taken van het bedrijf. De raad houdt toezicht op en geeft goedkeuring aan een bedrijfsplan voor het bedrijf en er wordt daarnaast van de raad verwacht dat deze toezicht houdt op belangrijke politieke trends en trends op het gebied van regelgeving en economie, en ontwikkelingen die een impact zouden kunnen hebben op het bedrijf.


 

B. Monitoren hoe het bedrijf presteert. De raad houdt in de gaten hoe het bedrijf presteert ten opzichte van haar bedrijfsplan en ten opzichte van vergelijkbare bedrijven. Periodiek houdt de raad toezicht op hoe het bedrijf financieel presteert met in het bijzonder een focus op de vergelijking met vergelijkbare bedrijven en met concurrenten. Deze controles omvatten de standpunten van het management, alsmede die van belangrijke investeerders en beleggingsdeskundigen.

C. Evalueren van het presteren van het bedrijf en de CEO. De CEO heeft periodieke afspraken met de benoemings- en corporate governance commissie om de algehele prestaties en de richting van het bedrijf te bespreken.

De niet-management directieleden vergaderen periodiek afzonderlijk om de richting van het bedrijf en de performance te bespreken en om het individuele presteren en de compensatie van de CEO te bespreken aan de hand van een evaluatie van de compensatiecommissie. De resultaten van deze evaluatie worden beschikbaar gesteld aan de CEO.

D. Toezicht houden en goedkeuren van opvolgingsplannen van de CEO en het hoger management. De raad is zich bewust van het belang van een goed geregelde opvolgingsplanning binnen het bedrijf. In een bestuurszitting voert de raad direct en via haar commissies, jaarlijkse beoordelingen uit van de de opvolgingsplanning van de CEO en het hoger management en de ontwikkelingsplannen aanwezig om de potentiële opvolgers voor te bereiden. De raad evalueert daarnaast noodplannen voor interimopvolging van de CEO en de CFO in het geval van onverwachte ontwikkelingen.

E. Advies- en raadgevingsmanagement. Advies- en raadgevingsmanagement komt voort uit zowel formele bestuursvergaderingen, bestuurscommissievergaderingen als interne, informele contacten van de directieleden met de CEO en andere leden van het management op verschillende niveaus door het bedrijf heen.

F. Controleren van nakoming van ethische en juridische doelstellingen. De raad ziet direct en via zijn commissies toe op het nakomen van ethische en juridische doelstellingen door erop toe te zien dat processen aanwezig zijn voor het voldoen aan integriteit door het hele bedrijf, inclusief de integriteit van financiële verklaringen en de integriteit van het voldoen aan wetgeving en ethische regels, en aan de eigen ethische code van het bedrijf.

G. Loyaliteit en ethiek. In hun rol als directielid hebben alle directieleden verplichtingen als vertrouwenspersoon, inclusief een verplichting om te handelen in het belang van het bedrijf. Het bedrijf heeft een ethische code aanvaard en directieleden worden geacht zich aan deze ethische code te houden .

H. Toezicht op het risicobeheer De raad houdt direct en via zijn commissies toezicht op de risicobeheerprocessen en programma's van het van het bedrijf, inclusief die voor financiële en operationele risico's, beoordeelt verder risico's die het bedrijf tegemoet moet treden, houdt toezicht op strategieën voor beperken van deze risico's, en minstens twee maal per jaar controleert de raad de stappen die het management neemt of genomen heeft om risico's te monitoren en controleren binnen de richtlijnen voor risk appetite.

 IV. Directieleden die de huidige verantwoordelijkheden binnen hun taak inruilen voor andere. Ieder directielid van wie de interesse of positie van principieel werknemerschap substantieel verandert na diens verkiezing in de raad, wordt geacht om ter overweging het aanbod voor ontslag als directielid in te dienen bij de benoemings- en corporate governance commissie. de benoemings- en corporate governance commissie zal samen met de raad de effecten analyseren van deze verandering op de belangen van het bedrijf, en aan de raad aanbevelen om het ontslag te aanvaarden dan wel af te wijzen. Van directieleden die tevens Seagate-werknemer zijn wordt verwacht dat ze ontslag aanbieden voor hun deelname aan de raad op het moment dat ze niet meer actief in dienst zijn bij het bedrijf. De acceptatie van dit ontslag zal door de raad worden overwogen.

  V. Commissies van de raad. De raad controleert alle belangrijke beslissingen bij het bedrijf. Om met meer diepgang te helpen bij bestuurskwesties, heeft de raad vier permanente commissies in het leven geroepen: de controlecommissie, de compensatiecommissie, de benoemings- en corporate governance commissie en de commissie financiën. Leden van de controlecommissie, de compensatiecommissie, de benoemings- en corporate governance commissie en van de commissie financiën moeten alle voldoen aan de normen voor onafhankelijkheid zoals aangegeven in the NASDAQ Marketplace Rules, zoals door de raad is bepaald. Leden van de controlecommissie moeten daarnaast aan verzwaarde normen voor onafhankelijkheid voldoen, zoals die van toepassing zijn voor leden van controlecommissies onder SEC en NASDAQ regels. Elke commissie rapporteert aan de raad. De raad kan extra commissies instellen of van tijd tot tijd extra commissies ontbinden als dit raadzaam lijkt voor het doel zijn primaire verantwoordelijkheden.

De raad overweegt daarnaast periodieke rotatie van commissieleden en posities, rekening houdend met de voordelen van continuïteit en ervaring en van toepassing zijnde vereisten vanwege wet- en regelgeving of de positie op de aandelenmarkt. Een directielid mag lid zijn van meer dan één commissie.

Daarnaast voert iedere commissie periodiek controle en evaluatie uit van de performance van een dergelijke commissie en haar leden, inclusief hoe de commissie zich houdt aan zijn handvest. Het bedrijf publiceert de handvesten van de commissies op haar website.

  VI. Uitvoering raad en commissie.

A. Bestuursvergaderingen en deelname directieleden. De raad vergadert minstens vier maal per jaar in regelmatig geplande vergaderingen, maar komt vaker bij elkaar als dit noodzakelijk is. De bestuursvoorzitter leidt als hij aanwezig is de vergaderingen van de raad. Als hij niet aanwezig is, fungeert de onafhankelijk hoofddirecteur als voorzitter. Van ieder directielid wordt verwacht dat hij zowel de geplande als de speciale vergaderingen bijwoont, uitgezonderd het geval dat ongewone omstandigheden het bijwonen hiervan onmogelijk maken. Van directieleden wordt tevens verwacht dat zij hun best doen om de jaarlijkse algemene vergadering bijwonen.

B. Strategische planning. Periodiek zal de raad een vergadering houden met het hoger management om de strategische planning en doelen van het bedrijf te controleren.

C. Agenda's raadsvergaderingen. De voorzitter stelt de voorlopige agenda vast voor iedere bestuursvergadering. Ieder directielid kan vragen om bepaalde onderwerpen op de agenda te plaatsen. De onafhankelijk hoofddirecteur keurt de uiteindelijke laatste versie van de ontwerpagenda goed, vóór iedere kwartaalvergadering van het bestuur.

Terwijl de raad gelooft dat een zorgvuldig geplande agenda belangrijk is voor effectieve bestuursvergaderingen, is de agenda flexibel genoeg om op nieuwe ontwikkelingen in te spelen. Voor iedere bestuursvergadering wordt ruim tijd ingepland voor uitgebreide discussie over belangrijke zaken. Agenda's omvatten naast financiële en operationele verslagen ook andere verslagen, zoals lopende zaken die de korte en lange termijnstrategie en bedrijfsvoering zouden kunnen beïnvloeden en verder omzet, kritische maatregelen en vergelijkingen. Daarnaast andere typen van presentaties die het perspectief van directieleden op verschillende zaken kunnen vergroten. Management presentaties mogen een substantieel deel van de tijd van een bestuursvergadering tot hun beschikking krijgen voor discussie en commentaren.

D. Bestuursvergaderingen. Om vrije en open discussie en communicatie onder de onafhankelijke directieleden te bevorderen, reserveert de raad bij iedere reguliere bestuursvergadering tijd voor de onafhankelijke directieleden om elkaar in directiesessies te kunnen spreken, zonder het management aanwezig. Als de bestuursvoorzitter geen onafhankelijk directielid is, zal de onafhankelijk hoofddirecteur de directiesessies voorzitten.

E. Informatiestromen naar de raad. Leden van de raad ontvangen vooraf agenda's en andere informatie over bestuursvergaderingen, zodat ze in de gelegenheid zijn om zich voor te bereiden voor discussie over de onderwerpen bij de vergadering, tenzij timing-overwegingen of het gevoelige karakter van een kwestie vereisen dat het materiaal alleen tijdens de vergadering wordt getoond. Elk directielid wordt geacht deze informatie van tevoren te bekijken om een efficiënte afhandeling tijdens de vergadering mogelijk te maken. Bij het voorbereiden van deze informatie streeft het management ernaar om de verspreide materialen zo beknopt als mogelijk te houden, maar de directieleden daarnaast voldoende informatie te bieden om geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen. Het management maakt het benodigde personeel beschikbaar om eventuele vragen van directieleden over welk aspect ook van het bedrijf en haar werk te beantwoorden.

Informatie voor de raad wordt aangeboden vanuit een variatie aan bronnen, inclusief managementverslagen, een vergelijking van de prestaties m.b.t. operationele en financiële plannen, verslagen over het presteren van het bedrijf op aandelengebied en activiteiten gepland door externe partijen, en verder artikelen vanuit diverse zakelijke publicaties.

Indien van toepassing kunnen belangrijke onderwerpen die toestemming van de raad behoeven worden behandeld in een of meer vergaderingen, terwijl gestemd wordt in daaropvolgende vergaderingen waarbij de tussenliggende tijd gebruikt kan worden voor verduidelijking en discussie over relevante kwesties.

F. Regelmatig bijwonen door niet-directieleden van de bestuursvergaderingen. Leden van het hoger management van het bedrijf doen verslag aan de raad over de respectievelijke terreinen waarover zij de verantwoordelijkheid hebben, zoals door de raad wordt gevraagd. Soms wordt aan andere personeelsleden van het bedrijf gevraagd om specifieke presentaties te geven aan de raad.

G. Oriëntatie van nieuwe directieleden. Voor nieuwe directieleden is het vereist dat zij een oriëntatiesessie bijwonen, wat tevens omvat dat ze uitgebreid materiaal ontvangen en daar kennis van moeten nemen met betrekking tot het soort bedrijf en de manier van werken, inclusief maar niet beperkt tot financiële verslagen en de bedrijfsstructuur en het bestuur. Zittende directieleden worden uitgenodigd om dergelijke oriëntatiemeetings bij te wonen. Om zich het productieproces van het bedrijf eigen te maken worden nieuwe directieleden aangemoedigd om zodra dat redelijk mogelijk is en binnen een redelijke termijn na toetreden tot de raad het design-centrum van het bedrijf en de productiefaciliteit te bezoeken. Het nieuwe directielid ontvangt van het bedrijf vergoeding van de reiskosten voor deze oriëntatiereizen.

H. Voortdurende educatie van directieleden. Het bedrijf steunt haar directieleden in het bijwonen van externe educatieprogramma's en zal bij autorisatie van de voorzitter van de benoemings- en corporate governance commissie directieleden redelijke onkosten vergoeden met betrekking tot het bijwonen van externe educatieprogramma's voor directieleden.

I. Evaluaties. De raad controleert via de benoemings- en corporate governance commissie op periodieke basis het proces voor evaluatie van de raad en de CEO. De commissies van de raad voeren elk periodieke zelf-evaluaties uit en de uitkomsten daarvan worden beoordeeld met de benoemings- en corporate governance commissie . De benoemings- en corporate governance commissie beoordeelt tevens periodiek de mix van vaardigheden en ervaring die directieleden in de raad inbrengen en evalueert of de raad de noodzakelijke gereedschappen heeft om effectief de kunnen functioneren.

J. Andere commissiekwalificaties De kwalificaties van individuele commissieleden worden jaarlijks geëvalueerd op of deze voldoen aan de reglementaire vereisten voor leden van elke afzonderlijke commissie. De benoemings- en corporate governance commissie beveelt de leden van de commissies aan bij de raad.

K. Commissie-agenda's. De secretaris van de commissie bereidt in overleg met de voorzitter van die commissie de agenda voor die commissie voor. Jaarlijks terugkerende gebeurtenissen voor iedere commissie worden over het algemeen ieder jaar rondgestuurd en worden gebruikt als voorlopige agenda-onderwerpen. Alle commissieleden zijn vrij om aanvullende onderwerpen voor de agenda in te brengen.

L. Externe adviseurs en toegang tot het management. De raad en haar commissies hebben op ieder moment het recht om voor rekening van het bedrijf externe adviseurs of consultants met een financiële, juridische, boekhoudkundige achtergrond in te schakelen om hen bij het uitvoeren van hun verplichtingen voor het bedrijf en haar aandeelhouders te helpen. Leden van de bestuursraad hebben indien dat nodig en van toepassing is vrij toegang tot alle leden van het management en tot werknemers van het bedrijf.

M. Communicatie met directieleden. De jaarlijkse algemene vergadering biedt ieder jaar de gelegenheid voor de aandeelhouders om vragen te stellen aan, of anderszins direct te communiceren met leden van de raad over zaken die relevant zijn voor het bedrijf. Daarnaast mogen aandeelhouders en andere geïnteresseerde partijen met elk van onze directieleden communiceren, inclusief de onafhankelijk hoofddirecteur en/of de niet-management of onafhankelijke directieleden als groep, bij het versturen van correspondentie via post of fax, op de volgende manier:

Raad van bestuur (of met name genoemd directielid)
per adres het bedrijfssecretariaat
Seagate Technology plc

38/39 Fitzwilliam Square, Dublin, 2 Ierland
Fax: + 353 (0) 1 661 2040


Het bedrijfssecretariaat zal alle communicatie zo snel als praktisch mogelijk is naar het (de) adres(sen) van het directielid doorsturen, tenzij er juridische of andere overwegingen gelden die verdere verspreiding in de weg staan, dit ter bepaling aan het bedrijfssecretariaat. Met betrekking tot het voorgaande zullen bepaalde onderwerpen die irrelevant zijn voor de plichten en verantwoordelijkheden van de raad niet door het secretariaat worden doorgestuurd, zoals:

  • wervende brieven van bedrijven of advertenties;
  • junkmail en massaal verstuurde nieuwsbrieven;
  • suggesties voor nieuwe producten;
  • klachten over producten;
  • vragen naar/over producten;
  • cv's en andere vormen van sollicitaties;
  • spam en
  • enquêtes.


Daarnaast zal materiaal dat overdreven vijandig, illegaal of vergelijkbaar ongepast is worden uitgesloten, met de aantekening dat de raad of individuele directieleden die op die manier worden aangeschreven op de hoogte worden gesteld van alle communicatie die om juridische of andere overwegingen apart wordt gehouden, zodra dit uitvoerbaar is.

N. Rapportage van zorgen omtrent boekhouding, interne controles of auditing-aangelegenheden. De audit-commissie heeft procedures om klachten te ontvangen, te bewaren en te behandelen over boekhouding, interne accountantscontroles en auditing-aangelegenheden, en om dit soort zaken vertrouwelijk en anoniem te kunnen melden door iedereen die bezorgd is op het terrein van twijfelachtige zaken op het gebied van boekhouden en de controles hierop. Deze procedures, inclusief de contactinformatie voor de helplijn ethiek kan worden gevonden op de bedrijfswebsite op http://www.seagate.com/about/investors/, onder de tab “Ethics Helpline” (helplijn ethiek).


 

  VII. Compensatieprogramma voor de raad Het bedrijf doet haar best om zoveel mogelijk een eerlijk en recht door zee compensatieprogramma op directieniveau in stand te houden, dat is opgezet om competitief te zijn met compensatieprogramma's van vergelijkbare bedrijven.

A. Compensatie directieleden

De compensatiecommissie van het bedrijf beveelt beleid aan en voert dit uit, welke het niveau en de vorm bepaalt waarin een directielid compensatie ontvangt, met toezicht van de onafhankelijke directieleden.

De compensatiecommissie van het bedrijf gelooft dat een substantieel deel van het totale pakket van de compensatie voor directieleden zou moeten plaatsvinden in gewone aandelen en aandelenequivalenten, om de belangen van de directieleden van het bedrijf op die wijze meer in lijn te brengen met de langetermijnbelangen van de aandeelhouders.

B. Bezit van aandelen

De raad moedigt directieleden aan om aandelen in het bedrijf te bezitten. Het bedrijf kan beleid instellen dat vereist dat directieleden een bepaald aantal aandelen bezitten.

Als opgesteld door de raad van bestuur, 22 oktober 2013.
to
Gebruik de indeling mm/dd/jjjj.
Gebruik de indeling mm/dd/jjjj.
Investeerders