DiscWizard

Seagate DiscWizard werkt bij Maxtor- en Seagate-schijven. Met deze wizard kunt u snel een nieuwe schijf installeren. De wizard begeleidt u bij het proces van het maken en formatteren van partities op uw schijf, het overzetten van gegevens en het maken van back-ups van uw gegevens.

Release-opmerkingen
warning

DiscWizard maakt het toevoegen van een nieuwe harde schijf heel gemakkelijk. Dit kan op verschillende manieren worden gebruikt. U kunt er bijvoorbeeld al uw gegevens mee kopiëren van de oude naar de nieuwe schijf. De nieuwe schijf heeft dan het besturingssysteem en is opstartbaar. DiscWizard kan een nieuwe schijf ook partitioneren en formatteren om nieuwe opslagruimte toe te voegen.

 

DiscWizard is bijgewerkt en voldoet nu nog beter aan de technologie van dit moment (verbeterde ondersteuning voor USB, verbeterde ondersteuning voor diagnosepartities en ondersteuning voor Windows Vista/Windows 7). De nieuwe hulpprogramma's vindt u hieronder.

U moet akkoord gaan met onderstaande voorwaarden voordat u de download-koppeling gebruikt:

LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (EULA) ZORGVULDIG DOOR. DOOR TE KLIKKEN OP "IK GA AKKOORD' OF STAPPEN TE NEMEN OM DIT PRODUCT OF ONDERDELEN ERVAN TE DOWNLOADEN, INSTALLEREN, CONFIGUREREN OF GEBRUIKEN (WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT DE SOFTWARE EN GERELATEERDE BESTANDEN (DE "SOFTWARE"), HARDWARE ("HARDWARE"), SCHIJF OF SCHIJVEN, CD-ROMS OF ANDERE MEDIA) (GEZAMENLIJK HET "PRODUCT"), AANVAARDEN U EN UW BEDRIJF ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA. ALS U DIT PRODUCT AANSCHAFT VOOR GEBRUIK DOOR UW BEDRIJF, BEVESTIGT U HIERMEE DAT U EEN GEAUTORISEERD VERTEGENWOORDIGER BENT, DIE TOESTEMMING HEEFT OM UW BEDRIJF WETTELIJK AAN DEZE EULA TE BINDEN. KLIK ALS U NIET AKKOORD GAAT NIET OP "IK GA AKKOORD" EN DOWNLOAD, INSTALLEER, CONFIGUREER OF GEBRUIK DEZE SOFTWARE NIET.

1. Eigendom Seagate Technology LLC ("Seagate") en haar leveranciers zijn eigenaar van alle rechten en belangen in en op de Software, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten. De Software wordt onder licentie ter gebruik aangeboden, niet verkocht. De structuur, organisatie en code van de Software zijn waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van Seagate en haar leveranciers. De Software wordt beschermd door auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten en verdragen, waaronder zonder beperking de wetgeving op auteursrechten in de Verenigde Staten en andere landen. De term "Software" heeft geen betrekking op "Software van derden" en omvat deze niet. "Software van derden" betekent bepaalde software die Seagate onder licentie van derden heeft verkregen en mogelijk bij de specifieke versie van uw Software onder licentie wordt geleverd. De Software van derden valt doorgaans niet onder de algemene voorwaarden die hieronder worden vermeld, maar is onderhavig aan andere voorwaarden van de licentiegevers van Software van derden. De respectieve licentievoorwaarden zijn van toepassing op de gebruiksvoorwaarden van de Software van derden. Artikel 1, 5 en 6 van deze Overeenkomst zijn wel van toepassing op uw gebruik van de Software van derden. U kunt de desbetreffende licenties en/of kennisgevingen voor zulke Software van derden voor de Software die u hebt ontvangen volgens deze EULA, vinden en bekijken op http://www.seagate.com/www/en-us/support/downloads/. U komt overeen met betrekking tot de toepasselijke Software voor derden te voldoen aan alle voorwaarden in alle licenties voor deze Software van derden. Waar van toepassing kunt u de URL's voor sites waar u broncode voor de Software voor derden kunt krijgen, vinden op http://www.seagate.com/support/downloads/.

2. Productlicentie. Mits u voldoet aan de voorwaarden van deze EULA, verschaft Seagate u een persoonlijke, niet exclusieve, niet overdraagbare, beperkte licentie om één (1) kopie van de Software op één (1) apparaat in uw pand te installeren en te gebruiken, intern en uitsluitend voor de doelen die in de bijbehorende documentatie worden beschreven. Het gebruik van bepaalde Software van derden die op de bij het Product geleverde cd of andere media staat, kan onderhevig zijn aan voorwaarden van een afzonderlijke licentieovereenkomst. Deze kunt u vinden in een "Read Me"-bestand op de bij het Product geleverde cd of andere media. De Software omvat onderdelen waarmee u het Product kunt koppelen aan en gebruik kunt maken van bepaalde services die door derden worden verleend ("Services van derden"). Uw gebruik van de Services van derden is afhankelijk van uw aanvaarding van de desbetreffende externe serviceprovider. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze EULA, verkrijgt u hiermee geen intellectuele eigendomsrechten op het Product. Seagate en haar leveranciers behouden zich alle rechten voor die u niet uitdrukkelijk worden verleend. Er zijn geen impliciete rechten.

2.1 Software. U mag ook één kopie van de Software maken uitsluitend voor back-up en hersteldoeleinden na eventuele incidenten. U mag de Software niet wijzigen of aanpassen of een nieuw installatieprogramma voor de Software maken. De Software wordt uitsluitend door Seagate in licentie gegeven en gedistribueerd voor gebruik met haar opslagproducten en mag niet worden gebruikt met opslagproducten van andere leveranciers.

3. Beperkingen. U hebt geen licentie voor de volgende zaken:

a. de creatie van afgeleide werken die op het Product of (onder-)delen daarvan zijn gebaseerd, waaronder maar niet beperkt tot de Software;

b. reproductie van het Product of een deel ervan;

c. tenzij voorzover expliciet toegestaan door artikel 11 van deze Overeenkomst, de verkoop, toewijzing, licentieverlening, openbaring of overdracht op enige andere wijze of beschikbaarstelling van het Product of een deel ervan aan derden;

d. wijziging, vertaling, decompilatie of poging tot reverse engineering van het Product of (onder-)delen ervan, tenzij en voor zover dergelijke activiteiten expliciet en wettelijk zijn toegestaan ondanks dit contractuele verbod;

e. gebruik van dit Product in de verlening van services aan derden;

f. alle acties die ertoe kunnen leiden dat de Software wordt opgenomen in een open source licentieovereenkomst voor zover deze niet al onderworpen is aan zo'n licentieovereenkomst en

g. verwijdering of verandering van handelsmerken of logo's op het Product.

4. Updates. Als u een update, upgrade of nieuwe versie van Software ("Update") ontvangt, moet u een geldige licentie voor de voorgaande versie hebben om de Update te kunnen gebruiken. Alle Updates die u worden verschaft, zijn onderhevig aan de voorwaarden van deze EULA. Als u een Update ontvangt, mag u de vorige versie(s) van de Software in uw bezit of beheer blijven gebruiken. Seagate is niet verplicht na de uitgifte van een nieuwe versie ondersteuning te bieden voor voorgaande versies van de Software. Seagate is niet verplicht onder deze EULA ondersteuning, onderhoud, Updates of wijzigingen te verschaffen.

5. GEEN GARANTIE. HET PRODUCT EN DE SOFTWARE VAN DERDEN WORDEN IN DE HUIDIGE STAAT AANGEBODEN EN ER WORDT GEEN STILZWIJGENDE OF UITDRUKKELIJKE GARANTIE GEBODEN. SEAGATE EN HAAR LEVERANCIERS WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE WETTELIJKE, UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES VAN DE HAND, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET INBREUK MAKEN OP RECHTEN. SEAGATE LEVERT DE SERVICES VAN DERDEN NIET EN GEEFT GEEN GARANTIE VOOR DE SERVICES VAN DERDEN. UW GEBRUIK VAN DE SERVICES VAN DERDEN IS VOOR EIGEN RISICO.

6. UITSLUITING VAN INCIDENTELE, GEVOLG- EN ANDERE SCHADE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJK WETGEVING KUNNEN SEAGATE OF HAAR LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS ONDER GEEN BEDING AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR BIJZONDERE, INCIDENTELE, STRAFRECHTELIJKE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADEVERGOEDING WEGENS VERLIES VAN WINST OF VERTROUWELIJKE OF ANDERE SCHADE, BEDRIJFSONDERBREKINGEN, LETSEL, INBREUK OP PRIVACY, HET NIET NAKOMEN VAN VERPLICHTINGEN, WAARONDER TER GOEDE TROUW OF REDELIJKE ZORGVULDIGHEID, NALATIGHEID EN ANDERE GELDELIJKE OF ANDERE VERLIEZEN) DIE VOORTVLOEIEN UIT OF ANDERSZINS BETREKKING HEBBEN OP HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT (ONDER)DELEN ERVAN OF GERELATEERDE SERVICES OF SERVICES VAN DERDEN, OF ANDERSZINS IN VERBAND MET ANDERE ARTIKELEN VAN DE EULA. DIT GELDT OOK BIJ FOUTEN, SCHULD (WAARONDER NALATIGHEID), MISREPRESENTATIE, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, CONTRACTBREUK OF NIET NAKOMEN VAN GARANTIEVOORWAARDEN DOOR SEAGATE OF HAAR LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS, EN ZELFS INDIEN SEAGATE OF HAAR LICENTIEGEVER OF LEVERANCIER OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN NIETTEGENSTAANDE ENIG FALEN VAN HET ESSENTIËLE DOEL VAN DEZE OVEREENKOMST OF MAATREGELEN.

7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.. NIETTEGENSTAANDE EVENTUELE SCHADE DIE U OM WELKE REDEN DAN OOK KUNT LIJDEN, WORDT DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN SEAGATE ONDER DE BEPALINGEN VAN DEZE EULA EN UW EXCLUSIEVE MAATREGELEN BEPERKT TOT DE BEDRAGEN DIE DE LICENTIEHOUDER AAN SEAGATE HEEFT BETAALD VOOR HET PRODUCT. DE TOTALE CUMULATIEVE SCHADEVERGOEDING NAMENS SEAGATE ZAL DIT BEDRAG IN GEEN GEVAL OVERSCHRIJDEN. BOVENDIEN KUNNEN DE LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS VAN SEAGATE NOOIT AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE SCHADE.

8. Privacy. De verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijk identificeerbare informatie door Seagate in verband met uw gebruik van het Product is onderworpen aan het Privacybeleid van Seagate, dat u kunt vinden op http://www.seagate.com/about/legal-privacy/privacy-statement/.

9. Schadeloosstelling. Door akkoord te gaan met de EULA, vrijwaart u Seagate, haar functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers, dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen en andere partners van directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of exemplaire schade die voortvloeit uit, samenhangt met of ten gevolge van uw gebruik van het Product en alle andere zaken met betrekking tot het Product, waaronder zonder beperking het gebruik van Services van derden.

10. Naleving van internationale handelswetgeving. De Software en verwante technische gegevens die onder deze EULA voor downloaden beschikbaar worden gesteld, zijn onderworpen aan de douane- en exportwetgeving van de Verenigde Staten (VS) en mogelijk van het land waarin de download wordt uitgevoerd. Onder de Amerikaanse wetgeving mogen de Software en verwante technische gegevens, die onder deze EULA voor downloaden beschikbaar worden gesteld, niet worden verkocht, ter lease aangeboden of anderszins overgedragen aan landen waaraan beperkingen zijn opgelegd, of die worden gebruikt door gebruikers die zijn onderworpen aan beperkingen (zoals vermeld op de desbetreffende lijsten van de Amerikaanse regering, die u kunt vinden op http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm) of eindgebruikers die zich bezighouden met activiteiten op het gebied van massavernietigingswapens, waaronder maar niet beperkt tot het ontwerp, de ontwikkeling, de productie of het gebruik van atoomwapens, -materialen of -faciliteiten, raketten of ter ondersteuning van raketprojecten, of chemische of biologische wapens. U verklaart dat u geen onderdaan, burger of inwoner bent van en niet onder controle staat van de regeringen van Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan of Syrië, geen eindgebruiker waarop beperkingen van toepassing zijn als gedefinieerd door de Amerikaanse exportwetgeving en zich niet bezighoudt met wapenverspreidingsactiviteiten. Bovendien verklaart u dat u de Software of gerelateerde technische gegevens niet direct of indirect naar deze landen of naar burgers, onderdanen of inwoners van deze landen of naar andere aan beperkingen onderworpen eindgebruikers of voor verboden eindgebruik zult downloaden of anderszins exporteren.

11. Algemeen. Deze EULA tussen de Licentiehouder en Seagate is onderworpen aan en wordt geïnterpreteerd overeenkomstig de wet van de Staat Californië zonder rekening te houden met de principes van tegenstrijdige wetgeving. De EULA omvat de gehele overeenkomst tussen Seagate en u met betrekking tot het Product en is van toepassing op uw gebruik van het Product. De EULA doet eventuele eerdere overeenkomsten tussen u en Seagate met betrekking tot dit onderwerp teniet. Indien bepalingen in deze EULA ongeldig of onwettig worden verklaard door een bevoegd gerechtshof, worden deze bepalingen dusdanig aangepast en geïnterpreteerd dat zij zo goed mogelijk voldoen aan de doelstellingen van de oorspronkelijke bepalingen voor zover wettelijk toegestaan. De andere bepalingen van de EULA blijven onverminderd van kracht. Het Product en de gerelateerde technische gegevens worden verschaft met beperkte rechten. Gebruik, vermenigvuldiging of openbaarmaking door de Amerikaanse overheid is onderworpen aan de beperkingen in artikel (c)(1)(iii) van DFARS 252.227-7013 (The Rights in Technical Data and Computer Product) or subparagraphs (c)(1) en (2) van 48 CFR 52.227-19 (Commercial Computer Product – Restricted Rights), voor zover van toepassing. Seagate is de fabrikant. U mag deze EULA of rechten verleend onder deze EULA niet overdragen of toewijzen aan anderen. U mag deze EULA en de Software echter wel eenmalig en permanent overdragen aan een andere gebruiker op voorwaarde dat (i) u geen kopieën van de Software, Hardware, media en gedrukte materialen, Upgrades (indien van toepassing) en deze EULA bewaart en (ii) de gebruiker die deze EULA en de Software ontvangt, vooraf akkoord gaat met alle voorwaarden in de EULA. Alle overeenkomsten die in strijd zijn met dit artikel, zijn ongeldig. Seagate, het Seagate-logo en andere namen en logo's van Seagate zijn handelsmerken van Seagate.

Versie 09.19.2012

Instructies

 • Een nieuwe schijf installeren

  Als u uw nieuwe schijf configureert, kunt u via de onderstaande koppelingen naar installatie-instructies gaan om de schijf te koppelen en de schijf met de hulpprogramma's van het besturingssysteem voorbereiden op gebruik.

   

  Configuratie-instructies voor de hardware:

  ATA harde schijven

  SATA harde schijven

  Instructies voor het voorbereiden van het besturingssysteem:

  Windows Vista

  Windows XP / Windows 2000

  Windows 98 / ME

  MacOS 10.x

 • Gegevens migreren

  Als u een upgrade wilt uitvoeren en uw gegevens van de oude naar de nieuwe schijf wilt migreren, kunt u dat met DiscWizard doen. Bekijk onze instructievideo of bekijk ons nuttig artikel over hoe u met DiscWizard uw harde schijf vervangt.

 • DOWNLOADEN
  Probleemoplosser

  Als u een capaciteitsbeperking hebt waar u eerder een DDO (Dynamic Drive Overlay) hebt gebruikt, bieden we nu de volgende oplossingen:

   

  • Controleren op BIOS-updates. Als u tegen een hardwarebeperking aanloopt van een oudere ATA- of SATA-controller is er mogelijk een update voor die controller te downloaden.
  • Als er geen BIOS-update voor de controller is, zijn er diverse leveranciers die PCI-kaarten aanbieden waarmee u de volledige capaciteit van de schijf kunt zien.
Softwareversie:16005840