Warunki i postanowienia


 

PRZECZYTAĆ UWAŻNIE. Niniejsze warunki i postanowienia (w dalszej części dokumentu zwane „Postanowieniami”) regulują sposób uzyskiwania dostępu i korzystania z niniejszej witryny internetowej („Witryny"), będącej własnością i obsługiwanej przez firmę Seagate Technology LLC („Seagate”, „my”, „nas”, „nasza”). Zaleca się regularne przeglądanie niniejszych Postanowień, ponieważ mogą one ulec zmianie bez powiadomienia. Wszelkie zmiany wprowadzone w niniejszych Postanowieniach wchodzą w życie z chwilą opublikowania zmienionych Postanowień w Witrynie. Niektóre produkty i usługi dostępne za pośrednictwem niniejszej Witryny podlegają dodatkowym postanowieniom i warunkom. Jeśli klauzule zawarte w dodatkowych postanowieniach i warunkach pozostają w kolizji z Postanowieniami, moc obowiązującą mają klauzule zawarte w dodatkowych postanowieniach i warunkach. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA NINIEJSZE POSTANOWIENIA, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z NINIEJSZEJ WITRYNY. KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ WITRYNY OZNACZA AKCEPTACJĘ TYCH POSTANOWIEŃ PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

CZĘŚĆ OGÓLNA. Firma Seagate nie gwarantuje, że zawartość Witryny jest pozbawiona błędów. Informacje zawarte w Witrynie mogą zawierać nieścisłości techniczne, błędy typograficzne i/lub błędy innego typu; informacje mogą być modyfikowane lub aktualizowane w dowolnym momencie bez powiadomienia. Firma Seagate może także wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany w produktach i/lub programach opisanych w Witrynie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Firma Seagate dokłada starań, aby informacje zamieszczone w Witrynie były dokładne i aktualne, lecz nie gwarantuje ich dokładności, kompletności ani aktualności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzysta z wszelkich informacji dostępnych za pośrednictwem niniejszej witryny wyłącznie na własne ryzyko.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANCYJNEJ. WITRYNA ORAZ WSZELKIE TREŚCI I MATERIAŁY UDOSTĘPNIANE ZA JEJ POŚREDNICTWEM SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE TAKIM, JAKIM SĄ, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY WŁAŚCIWEGO PRAWA FIRMA SEAGATE WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, WŁĄCZNIE Z, LECZ BEZ OGRANICZENIA DO, DOROZUMIANYCH GWARANCJI W ZAKRESIE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ, NIENARUSZANIA PRAW AUTORSKICH LUB INNYCH PRAW. FIRMA SEAGATE NIE GWARANTUJE ANI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAKRESIE POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, REZULTATÓW KORZYSTANIA I INNEGO WYKORZYSTANIA TREŚCI I MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ WITRYNIE LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH WITRYNACH POWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ WITRYNĄ, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, FIRMA NIE GWARANTUJE, ŻE (I) KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ WITRYNY LUB TREŚCI I MATERIAŁÓW W NIEJ ZAWARTYCH (W TYM OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW I USŁUG) BĘDZIE PRZEBIEGAĆ BEZ ZAKŁÓCEŃ, (II) NINIEJSZA WITRYNA BĘDZIE DOSTĘPNA O KAŻDYM CZASIE I W KAŻDYM MIEJSCU, (III) WSZELKIE BŁĘDY ZAWARTE W WITRYNIE ZOSTANĄ SKORYGOWANE ORAZ, ŻE (IV) SERWERY, ZA POŚREDNICTWEM KTÓRYCH UDOSTĘPNIANA JEST WITRYNA, ZAWARTE W NIEJ TREŚCI I MATERIAŁY SĄ WOLNE OD WIRUSÓW I INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW. Ustawodawstwo niektórych krajów nie zezwala na zrzeczenie się części lub wszelkich dorozumianych gwarancji. W takim przypadku, powyższe zrzeczenie się odpowiedzialności może nie mieć odniesienia do Użytkownika, gdy odnosi się do dorozumianych gwarancji w niedozwolonym zakresie.

KODEKS POSTĘPOWANIA. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z niniejszej Witryny (w tym jej funkcji oraz oferowanych za jej pośrednictwem produktów i usług) wyłącznie do celów, dla których została stworzona. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z niniejszej Witryny w celach prywatnych, niekomercyjnych. Ponadto, Użytkownik zobowiązuje się: (i) nie korzystać z niniejszej Witryny, zawartych w niej treści i innych materiałów oraz z jakichkolwiek produktów i usług zawartych bądź dostępnych za pośrednictwem niniejszej Witryny w celach niezgodnych z prawem; (ii) ograniczyć lub uniemożliwić innym użytkownikom dostęp do niniejszej Witryny, m.in. w celu zakłócenia normalnego toku dialogu, przewijania ekranu szybciej niż inni użytkownicy niniejszej Witryny są w stanie pisać, włamania lub uszkodzenia jakichkolwiek części Witryny, wprowadzenia wirusów, robaków, koni trojańskich, komponentów typu „Easter Egg”, bomb zegarowych, oprogramowania szpiegującego lub innych kodów komputerowych, plików lub programów, które mogą lub mają na celu uszkodzenie lub przejęcie działania sprzętu, oprogramowania lub urządzeń telekomunikacyjnych lub podjęcia innych działań z zamiarem upośledzenia zdolności korzystania z Witryny przez innych użytkowników; (iii) nie podszywać się pod inne osoby i podmioty, a także nie sugerować oszukańczo powiązania z innymi osobami i podmiotami oraz (iv) nie używać robotów, „pająków” lub narzędzi do przeszukiwania bądź pobierania witryn ani innych ręcznych i automatycznych urządzeń służących do przetwarzania, pobierania, indeksowania, eksplorowania danych bądź w jakikolwiek inny sposób odtwarzania albo omijania struktury nawigacyjnej i układu niniejszej Witryny, jak również zawartych w niej treści i materiałów.

Firma Seagate zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia Użytkownikowi korzystania z niniejszej Witryny bądź jakiejkolwiek jej części po uprzednim powiadomieniu bądź bez powiadomienia, z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny, m.in. jeśli firma Seagate uzna, że korzystanie z Witryny przez Użytkownika bądź działania mające związek z Witryną (i) naruszają niniejsze Postanowienia lub jakiekolwiek inne warunki i postanowienia, (ii) przynoszą szkodę firmie Seagate, jej klientom bądź sprzedawcom, innemu użytkownikowi lub osobom trzecim albo (iii) naruszają przepisy obowiązującego prawa.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z USŁUGĄ LOKALIZACJI SPRZEDAWCÓW. Firma Seagate oferuje usługę lokalizacji sprzedawców („Dealer Locator”) wyłącznie w celach informacyjnych; firma Seagate nie faworyzuje ani nie rekomenduje, w sposób wyraźny lub dorozumiany, jakichkolwiek firm umieszczonych na liście. Każda firma umieszczona na liście jest firmą niezależną od firmy Seagate i nie podlega kontroli firmy Seagate, dlatego też firma Seagate nie ponosi żadnej odpowiedzialności za postępowanie wymienionych firm. Użytkownik powinien dokonać własnej, niezależnej oceny przed nawiązaniem kontaktów biznesowych z jakąkolwiek firmą. Aby zaktualizować informacje o sprzedawcach dostępne w niniejszej Witrynie należy skontaktować się z nami pod adresem: webmaster@seagate.com.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. FIRMA SEAGATE LUB JEJ PRZEDSTAWICIELSTWA, PARTNERZY, AGENCI, PODMIOTY STOWARZYSZONE, LICENCJODAWCY, SPONSORZY ORAZ OGŁOSZENIODAWCY W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA, ANI JAKICHKOLWIEK INNYCH OSÓB I JEDNOSTEK ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE LUB INNE BĘDĄCE REZULTATEM KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY LUB WITRYN POWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ WITRYNĄ, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZA UTRACONE KORZYŚCI, UTRACONE ZYSKI, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATĘ OPROGRAMOWANIA LUB INNE DANE ZAWARTE W SYSTEMACH PRZETWARZANIA INFORMACJI I INNE SZKODY, NAWET JEŚLI FIRMA SEAGATE ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA WSPOMNIANYCH SZKÓD.

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE. Wszystkie materiały udostępniane za pośrednictwem niniejszej Witryny, w tym bez ograniczeń wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, szata graficzna, obrazy i inne elementy (zwane dalej „Treścią”) są chronione prawami autorskimi i innymi prawami do własności intelektualnej stanowiącymi naszą własność lub własność osób trzecich, udostępnioną nam na podstawie licencji bądź w inny sposób. Za wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszych Postanowieniach, żadne treści udostępniane za pośrednictwem niniejszej Witryny nie mogą być kopiowane, powielane, rozpowszechniane, ponownie publikowane, pobierane, wyświetlane, zamieszczane ani przesyłane w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków, a w szczególności nośników elektronicznych, mechanicznych, fotokopiarek, urządzeń nagrywających i innych, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Seagate lub właściciela odpowiednich praw autorskich. Nie wolno także „tworzyć kopii lustrzanych” jakichkolwiek treści zawartych w Witrynie na innych serwerach bez zgody firmy Seagate. Nieautoryzowane użycie jakichkolwiek materiałów zawartych w Witrynie może naruszać przepisy dotyczące praw autorskich, znaków towarowych, ochrony prywatności oraz przepisy i regulacje prawa komunikacyjnego.

POBIERANIE. Wyraża się zgodę na pobieranie z Witryny wyłącznie tych materiałów, które są przeznaczone do pobrania. Jeśli za pobranie materiałów pobierana jest opłata, zabrania się pobierania tych materiałów bez uprzedniego uiszczenia wymaganej opłaty. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować jakichkolwiek prób obejścia niniejszych Postanowień oraz technologii służących do ochrony treści użytych w niniejszej Witrynie. Zabrania się nieuprawnionego wykorzystywania, przesyłania, rozpowszechniania, powielania, odtwarzania lub modyfikowania jakichkolwiek pobranych materiałów oraz wykorzystywania ich w celach niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

Korzystanie z oprogramowania dostępnego do pobrania z sieci Internet wiąże się z pewnym niebezpieczeństwem; firma Seagate zaleca upewnienie się, że użytkownik dobrze rozumie potencjalne ryzyko przed pobraniem jakiegokolwiek oprogramowania (nie wyłączając potencjalnej infekcji systemu wirusami komputerowymi). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za odpowiednią ochronę i tworzenie kopii zapasowych danych oraz sprzęt wykorzystywany w powiązaniu z jakimkolwiek oprogramowaniem i bierze na siebie wszelkie ryzyko związane z jakimkolwiek pobieranym oprogramowaniem.

PRZESYŁANIE INFORMACJI LUB MATERIAŁÓW. Użytkownik może zostać poproszony o udostępnienie informacji na swój temat, aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji oferowanych w niniejszej Witrynie, takich jak: założenie konta lub zakup materiałów dostępnych do pobrania. W przypadku udostępnienia nam w/w informacji, Użytkownik wyraża zgodę na: (i) wprowadzenie żądanych w Witrynie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych danych (prywatnych bądź firmowych w przypadku otwierania konta lub dokonywania zakupu w imieniu firmy) oraz (ii) aktualizowanie w/w danych w celu zapewnienia ich prawdziwości, aktualności i kompletności. Jeśli wprowadzone dane okażą się nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konta Użytkownika i zablokowania możliwości korzystania z Witryny. Operacje dokonywane na przekazanych informacjach reguluje nasza Polityka prywatności.

Firma Seagate nie jest zainteresowana otrzymywaniem niezamówionych propozycji dotyczących nowych produktów, opakowań, form marketingu i reklam, badań, działalności gospodarczej itp. W przypadku przesłania w/w propozycji do firmy Seagate, Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie prawa własności do swoich pomysłów firmie Seagate bez możliwości dochodzenia jakiejkolwiek rekompensaty. Za wyjątkiem danych wprowadzonych podczas rejestracji oraz zamawiania produktów, wszelkie informacje i materiały przesłane do firmy Seagate za pośrednictwem niniejszej Witryny lub na adresy poczty elektronicznej umieszczone w Witrynie są uważane za informacje niepoufne i niezastrzeżone. W/w materiały będą uznawane za własność firmy Seagate, a ich przesłanie do firmy Seagate jest jednoznaczne z cesją na rzecz firmy Seagate praw własności, tytułów i korzyści wynikających z wykorzystania tychże informacji. Firma Seagate zrzeka się odpowiedzialności za wykorzystanie bądź ujawnienie w/w informacji. Firma Seagate nie ma obowiązku zachowania poufności w odniesieniu do w/w informacji i zastrzega sobie prawo do ich reprodukcji, wykorzystania, ujawnienia, rozpowszechniania, publicznego odtwarzania i przesyłania bez ograniczeń i bez możliwości żądania rekompensaty za ich wykorzystanie przez Użytkownika. Firma Seagate zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszelkich pomysłów, koncepcji, wiedzy praktycznej i technik zawartych w przesłanych materiałach w dowolny sposób, w tym, jednak nie ograniczając, do opracowania, produkcji i wprowadzenia na rynek produktów w oparciu o w/w informacje.

HASŁO I NAZWA UŻYTKOWNIKA. Dostęp do części Treści i innych materiałów oferowanych za pośrednictwem niniejszej Witryny wymaga wprowadzenia hasła i jest możliwy tylko po uprzednim dokonaniu rejestracji w Witrynie. Użytkownik poświadcza dokładność i poprawność wszelkich informacji wprowadzonych w trakcie procesu rejestracji. Podczas rejestracji, dokonywania zakupu bądź innych transakcji w imieniu firmy, Użytkownik poświadcza, że posiada prawo do reprezentowania firmy w w/w kwestiach i przestrzegania Postanowień w imieniu firmy (oraz wszelkich innych dodatkowych warunków koniecznych do uzyskania dostępu do treści wymagających wprowadzenia hasła). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy informacji dotyczących konta, w tym, bez ograniczeń, nazwy użytkownika i hasła. Użytkownik ponosi także wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania podjęte z wykorzystaniem danej nazwy użytkownika i hasła. Użytkownik zobowiązuje się natychmiast poinformować firmę Seagate o jakichkolwiek przypadkach nieupoważnionego wykorzystania nazwy użytkownika, hasła, konta lub naruszenia zabezpieczeń. Firma Seagate nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika w wyniku wykorzystania nazwy użytkownika, hasła lub konta przez osoby trzecie, za zgodą użytkownika lub bez jego zgody. Użytkownik może jednak zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez firmę Seagate na skutek niewłaściwego użycia danej nazwy użytkownika, hasła lub konta.

ŁĄCZA DO WITRYN OSÓB TRZECICH. Niniejsza witryna zawiera łącza pozwalające na odwiedzanie innych witryn, należących do osób trzecich, nad którymi firma Seagate nie ma kontroli. Łącza te są dostarczane wyłącznie dla wygody użytkownika i korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Firma Seagate nie przyjmuje odpowiedzialności w zakresie zawartości jakichkolwiek witryn tego typu i jakichkolwiek łączy zawartych w tych witrynach, dostęp do których można uzyskać za pośrednictwem Witryny. Firma Seagate nie rekomenduje ani nie przyjmuje odpowiedzialności za treść ani korzystanie z jakichkolwiek powiązanych w ten sposób witryn.

JURYSDYKCJA I WŁAŚCIWE PRAWO.Niniejsza Witryna jest utrzymywana, kontrolowana, obsługiwana i administrowana przez firmę Seagate z obszaru Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Firma Seagate nie gwarantuje, że materiały dostępne w niniejszej witrynie nadają się do wykorzystania poza obszarem Stanów Zjednoczonych, ani nie gwarantuje dostępu do Witryny z terenu krajów, w których jej zawartość lub działanie jest bezprawne lub zabronione. W przypadku uzyskania dostępu do Witryny z lokalizacji położonej poza obszarem Stanów Zjednoczonych, użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za przestrzeganie właściwego prawa lokalnego. Korzystanie z niniejszej Witryny i wszelkich materiałów udostępnianych za jej pośrednictwem oraz niniejsze Postanowienia regulowane są przez prawo obowiązujące w Stanach Zjednoczonych i w stanie Kalifornia, bez względu na jego kolizje z innymi przepisami prawa. Wszelkie kroki prawne podjęte w związku z korzystaniem z Witryny, Treściami i innymi materiałami w niej zawartymi lub niniejszymi Postanowieniami, podlegają właściwości miejscowej miasta Santa Clara w stanie Kalifornia i muszą być podjęte w ciągu jednego roku od powstania przyczyny, w przeciwnym razie prawo do ich podjęcia wygaśnie. Korzystając z niniejszej witryny, użytkownik bezwzględnie poddaje się jurysdykcji sądów stanowych i federalnych zlokalizowanych w miejscowości Santa Clara w stanie Kalifornia. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny właściwy sąd uzna którąkolwiek klauzulę zawartą w Postanowieniach za niemożliwą do wykonania, przywołana klauzula będzie egzekwowana w maksymalnym możliwym stopniu zgodnie z intencją Postanowień, a pozostałe klauzule zawarte w Postanowieniach pozostaną w mocy.

ZGODNOŚĆ Z MIĘDZYNARODOWYMI PRZEPISAMI HANDLOWYMI. Produkty sprzedawane lub licencjonowane na mocy niniejszej Umowy i związane z nią transakcje, które mogą dotyczyć technologii i oprogramowania, podlegają przepisom eksportowym oraz celnym Stanów Zjednoczonych i mogą także podlegać przepisom eksportowym oraz celnym krajów, w których te towary są produkowane lub odbierane. Ponadto, zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, produkty dostarczone na mocy niniejszej Umowy nie mogą być sprzedawane, wynajmowane ani w jakikolwiek sposób przekazywane do krajów objętych sankcjami ani stosowane przez użytkowników końcowych objętych ograniczeniami lub użytkowników związanym z bronią masowego rażenia, a w szczególności z działaniami związanymi z projektowaniem, opracowywaniem, produkcją lub używaniem broni nuklearnej, materiałów lub obiektów, pocisków rakietowych lub projektami związanymi z pociskami rakietowymi, bronią chemiczną bądź biologiczną. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie odpowiednich praw i przepisów oraz oświadcza, że każdy klient lub sprzedawca, do którego zgodnie z prośbą użytkownika firma Seagate bezpośrednio dostarcza produkty, został powiadomiony o związanych z produktami przepisach eksportowych.

INFORMACJE POUFNE. Za pośrednictwem niniejszej witryny lub korzystając z łączy zawartych w niniejszej witrynie, użytkownik może uzyskać dostęp do informacji poufnych firmy Seagate. Zabrania się udostępniania informacji poufnych firmy Seagate jakimkolwiek osobom trzecim bez pisemnej zgody firmy Seagate. Użytkownik zobowiązuje się chronić informacje poufne firmy Seagate w co najmniej takim stopniu, jak chroniłby swoje własne informacje, przy zachowaniu należytej staranności. Do informacji poufnych firmy Seagate należą między innymi: wszelkie niepubliczne informacje dotyczące firmy Seagate, jej własności intelektualnej, produktów, ilości i cen kupna produktów, dane dotyczące projektów i dane rozwojowe, szczegóły konstrukcyjne, dokumentacja techniczna typu CAD, plany sprzedaży i plany marketingowe, informacje dotyczące produktów, które nie zostały ogłoszone, wszelkie informacje oznaczone jako „poufne”, „zastrzeżone” lub podobnie oznaczone, których ujawnienie mogłoby być wykorzystane ze szkodą dla firmy Seagate. Użytkownik może zawrzeć z firmą Seagate osobną umowę o nieujawnianiu informacji obejmującą określony zakres. Jeśli postanowienia dodatkowe dotyczące nieujawniania informacji są bardziej restrykcyjne niż postanowienia niniejszego paragrafu, moc obowiązującą w odpowiednim zakresie mają klauzule postanowień dodatkowych.

WIADOMOŚCI E-MAIL OD FIRMY SEAGATE. Firma Seagate może od czasu do czasu wysyłać użytkownikowi wiadomości e-mail. Użytkownik oświadcza, że wiadomości e-mail tego typu wysyłane są za jego zgodą i pozwoleniem. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości e-mail zawierających informacje o ofertach firmy, wystarczy skorzystać z hiperłącza umożliwiającego rezygnację z otrzymywania tychże informacji zawartego w wiadomości.

CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsze Postanowienia reprezentują całość umowy dotyczącej korzystania z Witryny. Niepowodzenie firmy Seagate w zastosowaniu jakiegokolwiek prawa lub klauzuli zawartych w Postanowieniach nie oznacza zrzeczenia się danego prawa lub zwolnienia z danej klauzuli.

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI. Korzystanie z niniejszej Witryny oznacza wyrażenie zgody na zwolnienie od odpowiedzialności firmę Seagate i jej podmioty zależne, partnerów, przedstawicieli, podmioty stowarzyszone, konsultantów, licencjodawców, sponsorów oraz ogłoszeniodawców i ich dyrektorów, pracowników, akcjonariuszy, agentów i przedstawicieli (zwanych dalej „Stronami zwolnionymi z odpowiedzialności”) oraz zrzeczenie się roszczeń względem Stron zwolnionych z odpowiedzialności, w tym roszczeń finansowych obejmujących koszty obsługi prawnej wynikającej z korzystania z niniejszej Witryny, Treści lub innych materiałów w niej opublikowanych, naruszenia jakiegokolwiek zapisu Postanowień lub innej umowy mającej zastosowanie do konkretnych funkcji lub obszarów dostępnych w niniejszej Witrynie lub przesłania informacji lub materiałów do firmy Seagate w dowolny sposób, korzystania z konta bądź hasła w Witrynie, niezależnie od tego, czy użycie było autoryzowane przez Użytkownika. Korzystanie z niniejszej Witryny bądź przesłanie firmie Seagate wszelkich pomysłów i/lub materiałów jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zwolnienie Stron zwolnionych z odpowiedzialności z wszelkich roszczeń, należności, zobowiązań, szkód (rzeczywistych lub wtórnych), kosztów i wydatków dowolnego typu lub rodzaju, znanych i nieznanych, przewidzianych lub nieprzewidzianych, ujawnionych lub nieujawnionych, które mogą zaistnieć w wyniku bądź w związku ze sporami dotyczącymi w/w kwestii i/lub produktów i usług uzyskanych bądź wykorzystanych za pośrednictwem niniejszej Witryny oraz w przypadku sporów odnośnie wykorzystania pomysłów i/lub powiązanych materiałów przesłanych do firmy Seagate.

NINIEJSZYM UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ WSZELKICH PRAW OGRANICZAJĄCYCH SKUTECZNOŚĆ POWYŻSZYCH DZIAŁAŃ. PRZYKŁADOWO, UŻYTKOWNIK ODSTĘPUJE OD STOSOWANIA USTĘPU 1542 KODEKSU CYWILNEGO STANU KALIFORNIA, KTÓRY STWIERDZA: „OGÓLNE WYŁĄCZENIE NIE OBEJMUJE ROSZCZEŃ, KTÓRYCH WIERZYCIEL NIE ZNA LUB PODEJRZEWA ICH ISTNIENIE NA SWOJĄ KORZYŚĆ W MOMENCIE DOKONANIA WYŁĄCZENIA, KTÓRA BĘDĄC MU ZNANĄ MUSI ZASADNICZO WPŁYNĄĆ NA ROZSTRZYGNIĘCIE Z DŁUŻNIKIEM”.

PYTANIA I KOMENTARZE. Wszelkie pytania i komentarze odnośnie niniejszych Postanowień prosimy kierować do nas, na adres: webmaster@seagate.com.

Ostatnia aktualizacja: 29 marca 2007 r.