Program SeaTools dla systemu DOS

Narzędzie do szybkiej diagnostyki, które sprawdza stan dysku.

Informacje o wersji
warning

Obsługiwane języki: English, Deutsch, Español, Italiano, Português, 中文(简体), 中文(繁體), 日本語 ,한국 (한국어), Tiếng Việt, русском, ภาษาไทย

 

Wymagania systemowe:

 • co najmniej 1 (jeden) napęd dyskowy, Napędy dyskowe marki Seagate Technology lub Maxtor będą obsługiwać rozszerzone funkcje
 • obsługa grafiki w rozdzielczości SVGA 1024 x 768 lub wyższej,
 • platforma PC zgodna ze standardem firmy IBM lub Intel z procesorem 386 lub nowszym,
 • CD-ROM lub napęd dyskowy 1,44 MB dla aplikacji rozruchowych narzędzi SeaTools

 

Starsze wersje tego oprogramowania znajdują się na naszej stronie Legacy SeaTools.

Prosimy o potwierdzenie przed uzyskaniem dostępu do łącza pobierania:

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO („UMOWA”). PODEJMUJĄC JAKIEKOLWIEK KROKI W CELU POBRANIA, KONFIGURACJI, INSTALACJI LUB UŻYWANIA CAŁOŚCI LUB JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI NINIEJSZEGO PRODUKTU (WŁĄCZNIE Z, LECZ BEZ OGRANICZENIA DO OPROGRAMOWANIA I PLIKÓW („OPROGRAMOWANIE”), SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO („SPRZĘT”), DYSKU LUB DYSKÓW, DYSKÓW CD-ROM LUB INNYCH NOŚNIKÓW (ZBIORCZO NAZYWANYCH „PRODUKTEM”) UŻYTKOWNIK I JEGO FIRMA („LICENCJOBIORCA”) AKCEPTUJE WSZELKIE WARUNKI I OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY. W PRZYPADKU NABYCIA NINIEJSZEGO PRODUKTU DO UŻYTKU FIRMOWEGO UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA, ŻE JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SWOJEJ FIRMY I PRZYJĘCIA W JEJ IMIENIU POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY, NIE NALEŻY KLIKAĆ PRZYCISKU „ZGADZAM SIĘ" I NIE POBIERAĆ, KONFIGUROWAĆ, INSTALOWAĆ LUB KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA.

Własność. Firma Seagate Technology LLC („Seagate”) i jej dostawcy są właścicielami Oprogramowania i związanych w nim wszelkich praw własności intelektualnej. Na Oprogramowanie udzielana jest licencja; nie jest ono sprzedawane. Struktura, organizacja i kod Oprogramowania posiadają wartość i są objęte tajemnicą handlową oraz zawierają poufne informacje należące do firmy Seagate i jej dostawców. Niniejsze Oprogramowanie jest chronione na mocy prawa autorskiego, w tym (bez ograniczeń) prawa autorskiego obowiązującego w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Termin „Oprogramowanie" nie odnosi się i nie dotyczy „Oprogramowania firm trzecich". „Oprogramowanie firm trzecich" oznacza określone oprogramowanie licencjonowane przez firmę Seagate od firm trzecich, które może być dostarczane w określonej wersji oprogramowania, na które Użytkownik nabył licencję. Oprogramowania firm trzecich ogólnie nie regulują warunki przedstawione poniżej, ale podlega różnym warunkom licencjodawcy takiego oprogramowania firm trzecich. Warunki korzystania z oprogramowania firm trzecich podlegają i sąregulowane odpowiednimi postanowieniami licencji, chyba że punkt 1 oraz punkt 5 i 6 niniejszej Umowy również regulują korzystanie przez Użytkownika z oprogramowania firm trzecich. Użytkownik może dokonać identyfikacji i przeglądać odpowiednie licencje i/lub uwagi dotyczące takiego oprogramowania firm trzecich dla Oprogramowania, które Użytkownik otrzymuje zgodnie z niniejsza Umowa licencyjna na stronie http://www.seagate.com/www/en-us/support/downloads/. Użytkownik zgadza się przestrzegać zasady i warunków zawartych w takich licencjach oprogramowania firm trzecich w odniesieniu do odpowiedniego oprogramowania firm trzecich. W stosownych przypadkach, adresy URL dla witryn, w których można uzyskać kod źródłowy dla oprogramowania firm trzecich, można znaleźć na stronie http://www.seagate.com/support/downloads/.

Licencja na produkt. Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy firma Seagate przyznaje Licencjobiorcy osobistą, niewyłączną, nieprzekazywalną, ograniczoną licencję na instalację i użytkowanie jednej (1) kopii Oprogramowania na jednym (1) urządzeniu znajdującym się w miejscu użytkowanym przez Licencjobiorcę, do użytku wewnętrznego, w celach opisanych w dokumentacji produktu. Wykorzystanie niektórych programów firm trzecich, zawartych na płycie CD lub innym nośniku dołączonym do Produktu może podlegać innym warunkom i ograniczeniom w osobnej umowie licencyjnej lub w pliku „Read Me”. Oprogramowanie zawiera składniki, które umożliwiają połączyć się i korzystać z niektórych usług świadczonych przez firmy trzecie („Usługi firm trzecich"). Korzystanie z usług firm trzecich podlega umowie Użytkownika ze stosownym dostawcą usług firmy trzeciej. Poza wyraźnie opisanymi w niniejszej Umowie wyjątkami, niniejsza Umowa nie przekazuje Licencjobiorcy żadnych praw do własności intelektualnej zawartej w Produkcie. Wszelkie nieprzyznane w wyraźny sposób prawa są zastrzeżone przez firmę Seagate i jej dostawców. Nie istnieją żadne prawa domniemane.

2.1 Oprogramowanie. Użytkownik może wykonać jedną kopię Oprogramowania wyłącznie w celu wykonania kopii zapasowej i awaryjnego odzyskania danych. Użytkownik nie może zmieniać lub modyfikować Oprogramowania ani tworzyć nowych wersji programu instalacyjnego dla Oprogramowania. Firma Seagate przyznaje licencję na Oprogramowanie do użytku wyłącznie z niniejszym Produktem. Licencja nie może być użytkowana w odniesieniu do produktu nie będącego produktem firmy Seagate.

3.   Ograniczenia. Użytkownik nie jest uprawiony do żadnej z poniższych czynności:

a. tworzenie prac pochodnych opartych na Produkcie lub jakiejkolwiek jego części włącznie z, lecz bez ograniczenia do Oprogramowania;

b. powielanie Produktu w całości lub w części;

c. poza wyraźnie opisanymi w punkcie 11 poniżej, sprzedaży, przeniesienia własności, licencjonowania, ujawniania, przekazywania lub udostępniania Produktu w jakikolwiek inny sposób w całości lub w części na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej;

d. zmiana, tłumaczenie, dekompilacja lub odtwarzanie Produktu lub jakiejkolwiek jego części, tylko w takim zakresie, kiedy jest to wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo i zakazy wynikające z niniejszej Umowy;

e. użytkowanie Produktu w celu świadczenia usług na rzecz osób trzecich; lub;

f. podejmowanie działań, które mogłyby spowodować, że Oprogramowania stanie się przedmiotem umowy licencyjnej open source, o ile nie jest przedmiotem takiej umowy;

g. usuwanie lub zmiana jakichkolwiek powiadomień lub oznaczeń umieszczonych na Produkcie.

4.  Aktualizacje. Jeśli Użytkownik uzyskuje aktualizację lub uaktualnienie („Aktualizacja”) Oprogramowania lub jego nową wersję, musi posiadać ważną licencję na wcześniejszą wersję Oprogramowania, aby korzystać z Aktualizacji. Wszelkie dostarczane Aktualizacje podlegają postanowieniom i warunkom niniejszej Umowy. Jeśli Użytkownik uzyskuje Aktualizację, może dalej korzystać z poprzedniej wersji Oprogramowania, którą posiada, przechowuje lub nadzoruje. Firma Seagate nie ma obowiązku udzielania pomocy w zakresie wcześniejszych wersji Oprogramowania, kiedy dostępna jest Aktualizacja. Niniejsza Umowa nie zobowiązuje firmy Seagate do zapewniana wsparcia, obsługi, Aktualizacji lub modyfikacji.

5. BRAK GWARANCJI. NINIEJSZY PRODUKT ORAZ OPROGRAMOWANIE FIRM TRZECICH SĄ OFEROWANE W STANIE „TAK JAK JEST” I NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH TEGO PRODUKTU. FIRMA SEAGATE I JEJ DOSTAWCY WYRAŹNIE ZASTRZEGAJĄ, ŻE NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, WŁĄCZNIE Z, LECZ BEZ OGRANICZENIA DO DOROZUMIANYCH GWARANCJI W ZAKRESIE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ I NIENARUSZANIA PRAW AUTORSKICH. FIRMA SEAGATE NIE ŚWIADCZY USŁUG FIRM TRZECICH I NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO USŁUG FIRM TRZECICH. UŻYTKOWNIK PONOSI RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG FIRM TRZECICH.

6.   WYŁĄCZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH, WYNIKOWYCH ORAZ INNYCH OKREŚLONYCH RODZAJÓW SZKÓD. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWA FIRMA SEAGATE ANI JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ W ŻADNYM WYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA, KLIENTÓW UŻYTKOWNIKA LUB INNYCH UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE JAKICHKOLWIEK SZKÓD SPECJALNYCH, PRZYPADKOWYCH, KARNYCH, POŚREDNICH LUB WYNIKOWYCH, BĘDĄCYCH REZULTATEM UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTU LUB JEGO CZĘŚCI WYNIKAJĄCYCH Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY (WŁĄCZNIE Z, LECZ BEZ OGRANICZENIA DO UTRACONYCH KORZYŚCI, INFORMACJI POUFNYCH, PRZERW W DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ, UTRATY ZDROWIA, PRYWATNOŚCI, NIEDOPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW WYKONYWANYCH Z ZACHOWANIEM NALEŻYTEJ STARANNOŚCI, ZANIEDBANIA, FINANSOWYCH LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH SZKÓD), NAWET W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA POSTANOWIEŃ LUB ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY LUB GWARANCJI, NAWET JEŚLI FIRMA SEAGATE LUB JEJ DOSTAWCY ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

7. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. WSZELKIE SZKODY, KTÓRE MOŻE PONIEŚĆ UŻYTKOWNIK Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU, CAŁA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SEAGATE I JEJ DOSTAWCÓW NA MOCY JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ WYŁĄCZNE ODSZKODOWANIA UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK WCZEŚNIEJ WYMIENIONE STRATY OGRANICZAJĄ SIĘ DO ODSZKODOWANIA WYPŁACANEGO PRZEZ FIRMĘ SEAGATE LUB JEJ DOSTAWCÓW, KTÓRE W ŻADNYM WYPADKU NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY PONIESIONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z NABYCIEM NINIEJSZEGO PRODUKTU. PONADTO, LICENCJODAWCY LUB DOSTAWCY FIRMY SEAGATE W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY.

8. Prywatność.Gromadzenie, wykorzystanie i ujawniania informacji osobowych przez Seagate w związku z korzystaniem z Produktu reguluje Polityka prywatności firmy Seagate, która znajduje się pod adresem http://www.seagate.com/about/legal-privacy/privacy-statement/.

9. Zwolnienie z odpowiedzialności. Akceptując niniejszą Umowę Użytkownik gwarantuje rekompensatę i zobowiązuje się do zwolnienia z odpowiedzialności firmę Seagate, jej pracowników, współpracowników i innych partnerów w przypadku jakichkolwiek pośrednich, przypadkowych, szczególnych, wynikowych lub przykładowych strat spowodowanych lub związanych z użytkowaniem Produktu przez Użytkownika lub powiązanych w jakikolwiek sposób z niniejszym Produktem.

10. Zgodność z międzynarodowymi przepisami handlowymi.  Oprogramowanie i wszelkie związane z nim dane techniczne uzyskiwane na podstawie postanowień niniejszej Umowy podlegają przepisom eksportowym oraz celnym Stanów Zjednoczonych i mogą także podlegać przepisom eksportowym oraz celnym krajów, w których Produkt jest nabywany. Prawa, Oprogramowanie i wszelkie związane z nim dane techniczne uzyskiwane na podstawie postanowień niniejszej Umowy nie mogą być sprzedawane, dzierżawione ani w jakikolwiek sposób przekazywane do krajów objętych sankcjami, ani wykorzystywane przez użytkowników końcowych objętych sankcjami, których lista znajduje się na stronie http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm lub użytkowników zaangażowanych w działalność związaną z bronią masowego rażenia, a w szczególności z działaniami związanymi z projektowaniem, opracowywaniem, produkcją lub używaniem broni nuklearnej, materiałów lub obiektów, pocisków rakietowych lub projektami związanymi z pociskami rakietowymi, bronią chemiczną lub biologiczną. Użytkownik potwierdza, że nie jest obywatelem, mieszkańcem, ani też nie pozostaje pod władzą rządów Kuby, Iranu, Korei Północnej, Sudanu ani Syrii, oraz nie jest użytkownikiem zastrzeżonym w świetle definicji amerykańskich przepisów dotyczących kontroli eksportowej i nie są zaangażowane w działania proliferacji broni. Ponadto, Użytkownik potwierdza, że nie będzie pobierać lub w inny sposób eksportować lub reeksportować Oprogramowania i jego danych technicznych bezpośrednio lub pośrednio do wymienionych powyżej krajów ani przekazywać go obywatelom lub mieszkańcom tych krajów.

Postanowienia ogólne.   Niniejsza Umowa pomiędzy Użytkownikiem a firmą Seagate będzie regulowana i rozpatrywania zgodnie z prawem stanu Kalifornia, bez względu na jego kolizje z innymi przepisami. Niniejsza Umowa stanowi całościową umowę pomiędzy firmą Seagate a Użytkownikiem i obejmuje użytkowanie Produktu przez Użytkownika oraz ma pierwszeństwo wobec jakichkolwiek wcześniejszych umów pomiędzy Użytkownikiem a firmą Seagate, odnoszących się do przedmiotu niniejszej Umowy. Jeśli jakiekolwiek warunki niniejszej Umowy zostaną uznane przez właściwy sąd za niezgodne z obowiązującym prawem, takie warunki zostaną zmienione i zostaną zinterpretowane w celu jak najlepszego dopasowania do warunków macierzystych, w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo, a pozostałe warunki niniejszej Umowy pozostaną obowiązujące. Oprogramowanie i jego dokumentacja są dostarczane z ograniczonymi prawami. Użytkowanie, kopiowanie lub ujawnianie przez rząd Stanów Zjednoczonych jest ograniczone przez regulacje zawarte w punkcie paragrafu (c)(1)(iii) ustawy DFARS 252.227-7013 (Prawa dotyczące danych technicznych i produktów komputerowych) lub punktu paragrafu (c)(1) i (2) ustawy 48 CFR 52.227-19 (Komercyjne produkty komputerowe – prawa ograniczone), w zależności od zastosowania. Producentem jest firma Seagate. Użytkownikowi nie wolno przenosić lub dokonywać cesji niniejszej umowy lub żadnych wynikających z niej praw, za wyjątkiem jednorazowego, stałego przeniesienia Umowy i Oprogramowania na innego użytkownika końcowego, o ile (i) Użytkownik nie zachowa żadnych kopii Oprogramowania, Sprzętu, nośników i materiałów drukowanych, Aktualizacji (jeśli istnieją), oraz (ii) przed przeniesieniem użytkownik końcowy otrzymujący tę Umowę zaakceptuje wszystkie jej postanowienia. Wszelkie próby cesji niezgodne z niniejszym punktem są nieważne. Seagate, logo Seagate oraz inne nazwy i znaki handlowe firmy Seagate są znakami towarowymi firmy Seagate.

Wersja 09.19.2012

Instrukcje

 • Krok 1

  Aby używać najnowszych narzędzi SeaTools dla systemu DOS, należy pobrać wersję obrazu rozruchowego nośnika CD na pulpit.

 • Krok 2

  Nagraj plik obrazu .ISO na płytę CD. Zobacz Aby uzyskać instrukcje jak to zrobić zobacz artykuł 201431 znajdujący się w naszej bazie wiedzy.

 • Krok 3

  Po utworzeniu nośnika rozruchowego uruchom komputer z nośnikiem w napędzie. Jeśli nie uruchamia się z nośnika, może być konieczna zmiana kolejności rozruchu w systemie BIOS. Zobacz Aby uzyskać informacje na temat zmiany sekwencji rozruchowej, zobacz artykuł 184971 w bazie wiedzy lub w instrukcję obsługi dla komputera.

   

  UWAGA: W przypadku trudności z uruchomieniem tej wersji, należy użyć jednej z starszych wersji narzędzi SeaTools dla systemu DOS.

 • POBIERZ
  Krok 4

  Aby uruchomić narzędzia SeaTools, należy zaakceptować Umowę licencyjną dla użytkownika końcowego i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie lub obejrzeć samouczek, aby uzyskać więcej szczegółów.

 • Dodatkowe informacje

  Program SeaTools dla systemu DOS używa jądra FreeDOS, które jest rozprowadzane na zasadach licencji GNU GPL.

   

  Aby uzyskać kopię jądra FreeDOS, której użyto:

  Pobierz kopię kodu źródłowego z naszej witryny.
  Poproś o kopię kodu źródłowego wysyłając wiadomość e-mail . e-mailem.
  Najnowsza kopia jest dostępna w witrynie programu FreeDOS pod adresem http://www.freedos.org.