Warunki działalności e-commerce i upoważnienia do zwrotu produktów Seagate

Warunki działalności e-commerce i upoważnienia do zwrotu produktów Seagate. Poniższe warunki i postanowienia („Warunki”) dotyczą (1) korzystania przez użytkownika z funkcji członkostwa w witrynie www.seagate.com („Witrynie”); (2) zakupów wszelkich produktów lub usług („Produktów”) wytworzonych lub dystrybuowanych przeze Seagate Technology LLC lub podmioty z nią stowarzyszone („Seagate”) za pośrednictwem Witryny; (3) ewentualnych zwrotów Produktów za pośrednictwem Witryny, Systemu Zarządzania Zwrotami (RMS) firmy Seagate i wszelkimi innymi sposobami, które wymagają wystawienia przez firmę Seagate stosownego Upoważnienia do zwrotu produktów (RMA). Rejestracja, złożenie zamówienia w Witrynie lub zwrot Produktu firmie Seagate oznacza akceptację niniejszych Warunków przez użytkownika. Niniejsze Warunki stanowią uzupełnienie wszelkich późniejszych warunków lub postanowień zawartych w ewentualnym potwierdzeniu zamówienia lub potwierdzeniu wysyłki, niezależnie od tego, czy takie warunki lub postanowienia są określane przez firmę Seagate. Korzystając z Witryny użytkownik akceptuje również Warunki prawne użytkowania i Politykę prywatności oraz zobowiązuje się ich przestrzegać. Firma Seagate zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnej chwili. Dalsze korzystanie z funkcji członkostwa w Witrynie bądź zwrot jakiegokolwiek Produktu przez użytkownika oznacza, że zaakceptował on warunki w zmienionej formie.

 

 

Konta
W przypadku rejestracji w Witrynie, firma Seagate utworzy konto dla użytkownika, po czym wymagane będzie wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła. Użytkownik zobowiązuje się nie nadużywać dostępu do konta i haseł oraz nie korzystać z nich w sposób niewłaściwy. Ponadto użytkownik zobowiązuje się, że będzie on jedyną osobą korzystającą z jego konta i że podejmie wszelkie zasadne środki ostrożności, aby chronić swoje konto przed użyciem przez niepowołane osoby. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane na jego koncie, niezależnie od tego, czy dostęp do niego miały powołane, czy też niepowołane osoby.

 

 

Zdolność prawna do zawierania umów
Użytkownik oświadcza firmie Seagate, że jest osobą pełnoletnią, zgodnie z przepisami obowiązującymi w jego kraju, stanie lub prowincji zamieszkania (np. ma ukończone co najmniej 19 lat – jeśli jest mieszkańcem stanu Alabama lub Nebraska, 21 lat – jeśli jest mieszkańcem stanu Mississippi lub 18 lat – jeśli podlega innej jurysdykcji na terenie Stanów Zjednoczonych).

 

 

Dane osobowe
Zarówno w przypadku rejestracji w Witrynie, zamówienia lub zwrotu Produktu, użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe, dokładne i pełne informacje o sobie, zgodnie z formularzem rejestracji/zamówienia/zwrotu, w tym m.in. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i dane karty kredytowej/debetowej (zwane łącznie „Danymi osobowymi”). Użytkownik zobowiązuje się utrzymywać i niezwłocznie aktualizować swoje dane osobowe tak, aby były one stale prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne. Jeśli firma Seagate ma zasadne powody, aby podejrzewać, że jakakolwiek część danych osobowych użytkownika jest nieprawdziwa, niedokładna lub niepełna, przysługuje jej prawo zawieszenia lub anulowania członkostwa użytkownika lub zamówienia dotyczącego zakupu/zwrotu. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie e-mailem przez firmę Seagate istotnych informacji i powiadomień dotyczących członkostwa lub zakupu/zwrotu oraz przyjmuje do wiadomości, że firma Seagate nie ponosi odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio lub pośrednio z nieaktualizowania przez użytkownika jego danych osobowych.

 

 

Polityka zwrotów Seagate i zwroty produktów objętych gwarancją
W przypadku zwrotu Produktów użytkownik akceptuje postanowienia i zobowiązuje się przestrzegać Polityki zwrotów Seagate, którą uznaje się za część niniejszych Warunków. Seagate zastrzega prawo do nierealizowania zwrotu, który nie spełnia warunków Polityki zwrotów Seagate i niniejszych Warunków. Zwracane Produkty muszą zostać odebrane przez magazyn firmy Seagate w ciągu 30 dni od utworzenia RMA.

 

 

USUŃ SWOJE DANE.

W celu ochrony swojej prywatności oraz innych interesów związanych z danymi użytkownika, przed zwróceniem dysku firmie Seagate należy usunąć wszelkie dane lub jak największą ich ilość. Zwracając dysk firmie Seagate, użytkownik wyraża zgodę na proces naprawy stosowany w firmie Seagate, opisany w Polityce zwrotów Seagate, w tym przekazywanie danych użytkownika do krajów, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych, co kraj użytkownika, jak również usunięcie danych użytkownika. Więcej informacji na temat procesu naprawy dysków stosowanego przez firmę Seagate zawiera dokument Usuwanie danych w zwracanych Produktach.

 

Firma Seagate sprawdza każdą reklamację, przeprowadzając oględziny, próby mechaniczne i funkcjonalne, aby upewnić się, że zwrócony Produkt jest zgodny z Polityką zwrotów Seagate oraz Listą uszkodzeń prowadzących do utraty gwarancji. Aby uzyskać dalsze informacje, należy zapoznać się z treścią gwarancji dostarczonej z Produktem i Polityką zwrotów Seagate. Prosimy również zapoznać się z Listą uszkodzeń prowadzących do utraty gwarancji, stanowiącą wizualny przewodnik przedstawiający inne kryteria, które mogą mieć wpływ na stan zgłoszenia reklamacyjnego. Dodatkową pomoc w przypadku zwrotu Produktów można uzyskać na stronie Pomoc w zakresie gwarancji i zwrotów. Należy pamiętać, że reklamacja zostanie odrzucona w następujących przypadkach:

 

Produkty naruszone lub niewłaściwie użytkowane. Produkty upuszczone, uderzone, obsługiwane w sposób nieprawidłowy, zmodyfikowane lub posiadające wewnętrzne bądź zewnętrzne uszkodzenia nie kwalifikują się do serwisu gwarancyjnego.

Przeciążenie elektryczne. Produkty zasilane prądem o nieprawidłowym napięciu lub natężeniu nie kwalifikują się do serwisu gwarancyjnego.

Niewłaściwe opakowanie. Informacje o właściwym sposobie pakowania Produktu przed zwróceniem go firmie Seagate zamieszczono w Instrukcjach dotyczących pakowania i wysyłki.

Produkty nie będące na gwarancji, wygasła lub unieważniona gwarancja. Stan gwarancji Produktu można określić na stronie Sprawdzanie stanu gwarancji.

Nie znaleziono problemu (NTF). Przed zwróceniem Produktu użytkownik może użyć narzędzia diagnostycznego SeaTools firmy Seagate w celu określenia stanu dysku oraz stwierdzenia, czy kwalifikuje się on do zwrotu w ramach gwarancji.

 

Jeśli Produkt zostanie zwrócony zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz Polityką zwrotów Seagate, firma Seagate zastąpi go funkcjonalnym odpowiednikiem zgodnie z warunkami gwarancji Produktu. Firma Seagate może wymienić Produkt użytkownika na Produkt, który był wcześniej używany, naprawiony i przetestowany na zgodność ze specyfikacjami Seagate. Czas oczekiwania na Produkt zastępczy wynosi około dwóch (2) tygodni; jeśli Produkt zastępczy nie będzie natychmiastowo dostępny, czas oczekiwania może być dłuższy. Produkt zwrócony firmie Seagate nie zostanie przekazany użytkownikowi, jeśli pomyślnie przejdzie proces kontroli pod kątem ważności gwarancji, a użytkownik wyrazi zgodę na przeniesienie tytułu własności do Produktu na firmę Seagate.

 

Jeśli firma Seagate otrzyma Produkt niespełniający niniejszych Warunków i Polityki zwrotów Seagate, powiadomi o tym fakcie użytkownika, korzystając z przekazanych jej danych kontaktowych. Firma Seagate zwróci użytkownikowi Produkt wyłącznie na pisemny wniosek złożony przez użytkownika zgodnie z przesłanym przez nią powiadomieniem. Aby złożyć wniosek o zwrot Produktu, należy przedstawić informacje określone w powiadomieniu w ciągu piętnastu (15) dni od daty powiadomienia – w przypadku klientów zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych lub w ciągu trzydziestu (30) dni od daty powiadomienia – w przypadku klientów zamieszkałych w innych krajach. Firma Seagate zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty manipulacyjno-kontrolnej za zwrócony Produkt, jeśli nie spełnia on niniejszych Warunków oraz Polityki zwrotów Seagate. Firma Seagate zastrzega sobie prawo do odrzucenia prośby RMA od stron, które wcześniej zwróciły Produkt niezgodnie z niniejszymi Warunkami i zezłomować lub w inny sposób dysponować zwracanym przez takie strony Produktem. Firma Seagate udostępni Produkt użytkownikowi w określonej lokalizacji, aby użytkownik mógł zaaranżować przesyłkę Produktu na własny koszt. Jeśli użytkownik pragnie, aby zwrócony Produkt został dostarczony, powinien podać numer konta u przewoźnika (np. UPS, FedEx itp.). W zależności od lokalizacji użytkownika może zaistnieć konieczność odbioru Produktu w oddziale firmy kurierskiej. Jeśli firma Seagate nie otrzyma pisemnego wniosku oraz przedpłaty w określonym powyżej terminie, uzna, że użytkownik pragnie pozbyć się niechcianych produktów i dokona ich zniszczenia w imieniu użytkownika. W takim przypadku uznaje się, że użytkownik zrzekł się wszelkich roszczeń wobec firmy Seagate odnośnie porzuconych produktów. Wszelkie zwrócone Produkty mogą zostać oznakowane napisem „void” („odrzucono”), co ma na celu zapobieżenie ponownemu przekazywaniu ich do serwisu gwarancyjnego; firma może również usunąć wszelkie etykiety z nieprawidłowymi numerami seryjnymi.

 

 

Błędy typograficzne
Błędy typograficzne
W przypadku podania nieprawidłowej ceny Produktu lub nieprawidłowych informacji wskutek błędu typograficznego lub błędu w cenniku, lub w informacjach o produkcie otrzymanych od dostawców Seagate, firmie Seagate będzie przysługiwało prawo anulowania bądź odmówienia realizacji wszelkich zamówień złożonych na Produkty, których ceny były podane nieprawidłowo. W takim przypadku firma Seagate będzie miała prawo anulowania bądź odmówienia realizacji wszelkich zamówień niezależnie od tego, czy zamówienie zostało potwierdzone i czy obciążono kartę kredytową/debetową użytkownika. Jeśli karta kredytowa/debetowa użytkownika została już obciążona kwotą należną za zakup, a zamówienie zostało anulowane, firma Seagate niezwłocznie zwróci kwotę, w wysokości pobranej opłaty, na konto karty kredytowej/debetowej.

 

 

Opinia
Komentarze
Wszelkie uwagi, komentarze, informacje lub materiały przekazywane firmie Seagate za pośrednictwem funkcji członkostwa bądź funkcji dokonywania zamówień/zwrotów dostępnych w Witrynie, lub z nimi związane (zwane dalej „komentarzami”) są mile widziane. Należy pamiętać, że komentarze są uznawane za informacje jawne i stają się własnością firmy Seagate. Przedstawiając swoje komentarze firmie Seagate, użytkownik zobowiązuje się nieodpłatnie dokonać, na skalę międzynarodową, cesji wszelkich praw, do tytułów i korzyści z praw autorskich oraz praw własności intelektualnej do swoich komentarzy. Firma Seagate może w dowolny sposób wykorzystać komentarze użytkownika.

 

 

Przyjęcie zamówienia
Firma Seagate akceptuje wyłącznie zamówienia Produktów zgodne z obowiązującymi przepisami, ustawami i prawami, złożone przez osoby pełnoletnie w świetle prawa kraju, stanu lub prowincji zamieszkania. Ustalenie warunków płatności leży w gestii firmy Seagate i podlega odrębnym postanowieniom przyjętym przez Seagate. Płatności regulowane są kartą kredytową/debetową lub w inny, wcześniej uzgodniony, sposób płatności akceptowany przez firmę Seagate. Odbiór potwierdzenia zamówienia przez użytkownika w formie elektronicznej lub innej nie oznacza akceptacji zamówienia przez firmę Seagate, faktu potwierdzenia zamówienia ani też oferty sprzedaży ze strony Seagate. Firma Seagate zastrzega sobie prawo do akceptacji lub odrzucenia zamówienia użytkownika bądź ograniczenia jego wielkości z dowolnej przyczyny, bez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej/debetowej, płatność ta podlega akceptacji przez instytucję finansową, która wystawiła daną kartę debetową/kredytową, a firma Seagate nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w sytuacji, gdy instytucja finansowa odmówi z jakiegokolwiek powodu przyjęcia lub uznania danej karty kredytowej/debetowej. Firma Seagate może wedle własnego uznania postanowić, że zamówienia w kwocie przekraczającej określoną sumę wyrażoną w dolarach wymagają wcześniejszej akceptacji firmy Seagate. Firma Seagate może również zażądać dodatkowej weryfikacji lub informacji przed akceptacją dowolnego zamówienia. Zamówienie uznaje się za zaakceptowane po wysłaniu przez firmę Seagate zamówionych Produktów, a firma Seagate obciąży kartę kredytową/debetową użytkownika po dokonaniu wysyłki. Firma Seagate zastrzega sobie prawo do nieobsługiwania, anulowania zamówienia lub odmowy wysyłki zwróconych towarów, jeśli uważa, że zamówienie użytkownika zostało złożone z zamiarem naruszenia polityki gwarancyjnej Seagate lub niniejszych Warunków, w tym m.in. Polityki zwrotów Seagate.

 

 

Ceny, opłata za wysyłkę i opłaty manipulacyjne
O ile nie określono inaczej, koszty przesyłki, cło, opłaty celne i podatki (jeśli obowiązują) zostaną przedstawione na fakturze jako osobne kwoty.
Zgodnie z Polityką zwrotów Seagate, użytkownik musi opłacić wszelkie obowiązujące cła i opłaty celne za przesyłkę do i od firmy Seagate.

 

 

Podatek obrotowy i inne podatki
Podatki, które firma Seagate ma obowiązek odprowadzić (np. podatek obrotowy z tytułu dostaw obowiązujący w niektórych stanach USA oraz podatki obowiązujące w innych krajach i prowincjach), zostaną automatycznie naliczone i odprowadzone przez firmę Seagate.

 

 

Dostępność produktu
Chociaż informacje o dostępności mogą być przedstawione w Witrynie, firma Seagate nie może zagwarantować dostępności Produktu, a Produkty mogą nie być dostępne w celu natychmiastowej realizacji dostawy. Firma Seagate zastrzega sobie prawo, z wyłączeniem odpowiedzialności i konieczności wcześniejszego powiadomienia, do zmiany, zaprzestania produkcji lub udostępniania dowolnych Produktów bądź anulowania każdego zamówienia. W przypadku dokonania zmiany, zaprzestania produkcji lub udostępniania, firma Seagate może wedle własnego uznania dostarczyć Produkty o funkcjonalności i specyfikacjach zasadniczo zbliżonych do zamówionych Produktów bądź anulować zamówienie.

 

 

Tytuł własności i ryzyko utraty
Tytuł własności do wszelkich zamówionych, zwróconych i zastąpionych Produktów przechodzi na użytkownika po dostarczeniu tych Produktów przez firmę Seagate wyznaczonemu przez nią przewoźnikowi, z zastrzeżeniem, że tytuł własności do całości oprogramowania zawartego w Produktach pozostaje przy odpowiednich licencjodawcach. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów, po dostarczeniu ich przez firmę Seagate do przewoźnika. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia lub utraty w transporcie, odpowiedzialność za złożenie reklamacji u przewoźnika ponosi użytkownik.

 

 

Oprogramowanie
Wszelkie oprogramowanie (w tym preinstalowane oprogramowanie zawarte w sprzęcie) jest dostarczane na warunkach umowy licencyjnej zawieranej z użytkownikiem oprogramowania, a użytkownik zobowiązuje się przestrzegać jej postanowień.

 

 

Obsługa serwisowa i wsparcie techniczne
Wszelkie zgłoszenia dotyczące obsługi serwisowej i wsparcia technicznego zakupionych Produktów powinny być kierowane bezpośrednio do osób/podmiotów określonych na opakowaniu Produktów lub w dokumentacji dostarczonej z Produktami, zgodnie z warunkami i postanowieniami przedstawionymi na opakowaniu lub w dokumentacji. Jeśli użytkownik potrzebuje pomocy w określeniu osoby, z którą należy się skontaktować lub chce uzyskać więcej informacji o obsłudze serwisowej i wsparciu technicznym, prosimy o kontakt z firmą Seagate.

 

 

Zgodność z prawem
Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich obowiązujących praw, ustaw, rozporządzeń i przepisów dotyczących korzystania z funkcji członkostwa, zakupu lub zwrotu za pośrednictwem Witryny. Firma Seagate może, wedle własnego uznania, zgłosić faktyczne lub domniemywane naruszenia organom ścigania, lub odpowiednim władzom. Jeśli firma Seagate otrzyma informację, poprzez skargę lub inną drogą, o możliwości lub podejrzeniu naruszenia niniejszych Warunków, lub Warunków prawnych użytkowania Witryny, może (ale nie jest zobowiązana) przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia charakteru i zakresu domniemanego naruszenia oraz odpowiednich kroków prawnych; podczas dochodzenia firma Seagate może zawiesić świadczenie usług użytkownikowi, jeśli użytkownik jest objęty dochodzeniem lub usunąć materiał z serwerów Seagate. Użytkownik zobowiązuje się w pełni współpracować w ramach ww. dochodzenia. Użytkownik jest świadomy, iż naruszenie niniejszych Warunków lub Warunków prawnych użytkowania Witryny może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

 

Zwrot kosztów nowych Produktów
W przypadku sprzedaży nowych produktów za pośrednictwem Witryny mogą przysługiwać pełne lub częściowe zwroty kosztów nowych Produktów. Więcej informacji na ten temat zawiera Polityka zwrotów Seagate. Zgodnie z Polityką zwrotów Seagate, w przypadku Produktów przesłanych użytkownikowi jako Produkty zastępcze na mocy gwarancji, zwrot kosztów nie przysługuje.

 

 

Wypowiedzenie użytkowania
Firma Seagate może wypowiedzieć lub zawiesić członkostwo użytkownika, możliwość korzystania z, bądź dostęp do dowolnych funkcji zamawiania lub zwrotów za pośrednictwem Witryny bez powiadomienia, w przypadku działań, które firma Seagate uzna za szkodliwe dla Witryny, naruszające jakiekolwiek obowiązujące przepisy lub niniejsze Warunki, w tym m.in. politykę gwarancji lub Politykę zwrotów Seagate.

 

 

Zrzeczenie się i ograniczenie odpowiedzialności odnośnie sprzedanych Produktów
Wszelkie Produkty oferowane w Witrynie są objęte gwarancją wyłącznie w przypadku, gdy gwarancja danego producenta jest dystrybuowana przez firmę Seagate, o ile taka gwarancja istnieje, a dystrybucja takiej gwarancji opiera się na zasadzie „tak, jak jest”(ang. „AS-IS”), bez jakichkolwiek gwarancji udzielanych przez firmę Seagate. O ILE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE OKREŚLONO WYRAŹNIE INACZEJ, FIRMA SEAGATE NIE UDZIELA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU ODNOŚNIE PRODUKTÓW OFEROWANYCH LUB DOSTARCZANYCH ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ WITRYNY. O ILE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE OKREŚLONO WYRAŹNIE INACZEJ, FIRMA SEAGATE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, NIEZALEŻNIE OD ICH RODZAJU, ODNOŚNIE PRODUKTÓW OFEROWANYCH LUB DOSTARCZANYCH ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ WITRYNY, W TYM M.IN. GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Oświadczenie o ograniczonej gwarancji może zostać dołączone do każdego z Produktów przesłanych użytkownikowi. Firma Seagate będzie zobowiązana uznać wszelką tego rodzaju gwarancję wyłącznie po otrzymaniu pełnej płatności za objęty tą gwarancją Produkt. JEDYNA I WYŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SEAGATE Z TYTUŁU NARUSZENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW CZŁONKOSTWA/DZIAŁALNOŚCI E-COMMERCE BĘDZIE W KAŻDYM PRZYPADKU OGRANICZONA DO ŁĄCZNEJ CENY PRODUKTÓW (ODPOWIEDNIO) ZAMÓWIONYCH LUB ZWRÓCONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA. FIRMA SEAGATE NIE PONOSI JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA, ANI KTÓRYCHKOLWIEK OSÓB TRZECICH, ZA STRATY ANI SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, NASTĘPCZE, ANI RETORSYJNE Z TYTUŁU NARUSZENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW CZŁONKOSTWA/DZIAŁALNOŚCI E-COMMERCE, W TYM Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, STRAT GOSPODARCZYCH LUB UTRATY WARTOŚCI FIRMY, NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA, NAWET JEŚLI FIRMA SEAGATE ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ UTRATY LUB SZKÓD BĄDŹ EWENTUALNYCH ROSZCZEŃ OSÓB TRZECICH. FIRMA SEAGATE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI WYPEŁNIENIA SWOICH ZOBOWIĄZAŃ, OKREŚLONYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH CZŁONKOSTWA/DZIAŁALNOŚCI E-COMMERCE, POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO SPOWODOWANYCH: AWARIĄ JAKIEGOKOLWIEK URZĄDZENIA, SYSTEMU AUTORYZACJI, SYSTEMU PRZETWARZANIA DANYCH LUB KOMUNIKACJI, ŁĄCZA KOMUNIKACYJNEGO, SPOREM PRACOWNICZYM, WOJNĄ, POWODZIĄ, EKSPLOZJĄ, DZIAŁANIEM SIŁY WYŻSZEJ BĄDŹ JAKIEGOKOLWIEK ZDARZENIA BĘDĄCEGO POZA KONTROLĄ FIRMY SEAGATE.

 

 

Informacja o prawach autorskich i znakach towarowych
Wszelkie informacje o prawach autorskich lub znakach towarowych znajdujące się na produktach dostarczanych za pośrednictwem Witryny muszą być stale obecne na Produktach.

 

 

Jurysdykcja i prawo właściwe
Firma Seagate nie gwarantuje, że którykolwiek z Produktów, oferowanych na sprzedaż w Witrynie, można użytkować poza terytorium Stanów Zjednoczonych; dostęp do funkcji zamawiania za pośrednictwem Witryny z krajów poza terytorium Stanów Zjednoczonych jest zabroniony.
Co więcej, firma Seagate nie gwarantuje, że funkcje członkostwa lub funkcje zwrotów, bądź usługi dostępne w Witrynie są stosowne lub prawnie dozwolone w przypadku osób, które korzystają z nich poza terytorium Stanów Zjednoczonych. Jeśli użytkownik korzysta z, lub uzyskuje dostęp do Witryny poza terytorium Stanów Zjednoczonych, ponosi odpowiedzialność za zachowanie zgodności z wszelkimi miejscowymi przepisami. Korzystanie z funkcji członkostwa i zakupu/zwrotu za pośrednictwem Witryny oraz niniejsze Warunki podlegają prawu Stanów Zjednoczonych oraz Stanu Kalifornia, bez uwzględnienia unormowań kolizyjnych. Wszelkie powództwa/roszczenia wynikające z korzystania z funkcji członkostwa i funkcji zakupu/zwrotu w Witrynie oraz związane z niniejszymi Warunkami należy wnosić na terenie hrabstwa Santa Clara, Kalifornia, w terminie do jednego roku po powstaniu roszczenia lub podstawy powództwa; po tym czasie ulegną one przedawnieniu. Użytkownik bezwzględnie poddaje się jurysdykcji sądów stanowych i federalnych hrabstwa Santa Clara, Kalifornia.

 

 

Zgodność z międzynarodowymi przepisami handlowymi
Towary licencjonowane lub sprzedawane na niniejszych Warunkach oraz rozpatrywana transakcja, mogąca obejmować technologię i oprogramowanie, podlegają prawu celnemu i prawom oraz przepisom kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych; mogą również podlegać prawu celnemu i prawom oraz przepisom kontroli eksportu kraju, w którym są wytwarzane lub odbierane.
Co więcej, zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, towary wysyłane w ramach członkostwa/działalności e-commerce, o którym/której mowa w niniejszych Warunkach, nie mogą być sprzedawane, wynajmowane ani w żaden inny sposób przekazywane do krajów objętych zakazem, nie mogą również być używane przez użytkownika końcowego, którego dotyczy zakaz, ani też użytkownika końcowego biorącego udział w działaniach związanych z bronią masowego rażenia, w tym m.in. działaniach związanych z projektowaniem, opracowywaniem, wytwarzaniem lub użyciem broni, materiałów, instalacji, pocisków nuklearnych lub wspierających projekty pocisków nuklearnych, broni chemicznej lub biologicznej. Obowiązkiem użytkownika jest przestrzeganie ww. praw i przepisów oraz zapewnienie, aby osoba trzecia, do której zgodnie z zamówieniem firma Seagate ma skierować bezpośrednio produkt, była poinformowana o związanych z nim ograniczeniach eksportowych.

 

 

Ogólne
Ogólne
Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania, będzie ono stosowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i nie wpłynie to na ważność, zgodność z prawem ani egzekwowalność pozostałych postanowień. W przypadku rozbieżności między anglojęzyczną wersją niniejszych Warunków oraz jakąkolwiek inną wersją językową, w zakresie, w którym występują takie rozbieżności, należy kierować się wersją anglojęzyczną. Produkty oferowane w Witrynie są przeznaczone wyłącznie do użytkowania przez klientów firmy Seagate. Użytkownik nie może dokonać cesji swoich praw ani obowiązków, określonych w niniejszych Warunkach, bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Seagate. Gdy mowa o pojemności dysków, jeden terabajt (TB) równa się 1000 gigabajtów; jeden gigabajt (GB) równa się jednemu miliardowi bajtów; jeden megabajt (MB) równa się jednemu milionowi bajtów. Dostępna pojemność może się różnić w zależności od środowiska operacyjnego i formatowania.

 

 

Kontakt z firmą Seagate
W przypadku jakichkolwiek komentarzy lub pytań prosimy o kontakt z firmą Seagate.

 

Zaktualizowano: 9 sierpnia 2011 r.