Ograniczona Gwarancja Seagate

Co obejmuje niniejsza ograniczona gwarancja?
Niniejsza ograniczona gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe i produkcyjne w nowych produktach Seagate oferowanych wraz z niniejszym oświadczeniem o ograniczonej gwarancji. Ochrona wynikająca z tytułu niniejszej ograniczonej gwarancji będzie przysługiwała jedynie tym konsumentom, którzy zakupią niniejszy produkt u autoryzowanego sprzedawcy detalicznego lub dystrybutora produktów Seagate.

Jaki jest okres obowiązywania?
Informacja o okresie gwarancji na ten produkt znajduje się w opakowaniu. Aby sprawdzić okres gwarancji na produkt, należy odwołać się do informacji podanych na pudełku lub w poradniku szybkiego startu. Informację o długości okresu gwarancji i ewentualnych ograniczeniach związanych z użytkowaniem można też uzyskać na stronie Zatwierdzenie gwarancji. Jeżeli zakupu dokonano w jednym z Krajów Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, produkt jest objęty gwarancją przez okres podany w opakowaniu lub przez dwa (2) lata, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Okres gwarancji na wszystkie części, z wyłączeniem produktu głównego, wynosi dziewięćdziesiąt (90) dni od daty zakupu potwierdzonej dokumentem zakupu lub 2 (dwa) lata, jeżeli zakupu dokonano w jednym z Krajów Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czego nie obejmuje niniejsza ograniczona gwarancja?
Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje jakichkolwiek problemów będących skutkiem (a) wykorzystywania w ramach działalności gospodarczej; wypadku; niewłaściwego użycia; niedbalstwa; wstrząsu; wyładowania elektrostatycznego; rozmagnesowania; wysokiej temperatury lub wilgotności wykraczającej poza specyfikację produktu; nieprawidłowej instalacji, eksploatacji, serwisu lub modyfikacji; lub (b) jakiegokolwiek niewłaściwego używania, sprzecznego z instrukcjami podanymi w podręczniku użytkownika; lub (c) utraty haseł; lub (d) awarii spowodowanych przez inny sprzęt. Niniejsza ograniczona gwarancja jest nieważna w przypadku, gdy produkt został zwrócony z usuniętymi, zniszczonymi lub zmienionymi etykietami lub w przypadku dokonania w produkcie zmian (w tym usunięcia jakiegokolwiek elementu lub obudowy zewnętrznej bez upoważnienia). Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje utraty danych – należy na bieżąco tworzyć na oddzielnym nośniku kopie zapasowe zawartości dysku. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje również szkód wynikowych; szkód ubocznych; kosztów związanych z odzyskiem danych, usunięciem oraz instalacją.

Co należy zrobić, aby skorzystać z gwarancji?
Seagate nie uzna gwarancji klienta, jeżeli zgłoszone przez niego roszczenie nie będzie zgodne ze wszystkimi warunkami opisanymi w niniejszym oświadczeniu o ograniczonej gwarancji oraz jeżeli nie dochowa on właściwej procedury zwrotu produktu. Klienci chcący skorzystać z obsługi gwarancyjnej powinny skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym Seagate lub zasięgnąć dalszych informacji na temat obsługi klientów w ich jurysdykcji odwiedzając witrynę www.seagate.com. Informacje na temat lokalizacji autoryzowanych centrów serwisowych Seagate oraz dostępu do automatycznego działu obsługi klientów Seagate można również uzyskać dzwoniąc pod numer +1-800-SEAGATE. Osoby dzwoniące spoza USA mogą skorzystać z tej usługi dzwoniąc pod numer +1-405-324-4770. W momencie stwierdzenia przez autoryzowane centrum serwisowe lub Seagate, że naprawa lub wymiana jest konieczna, klient zgłaszający awarię zostanie poproszony o podanie nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru seryjnego produktu, a następnie otrzyma Numer Zamówienia Zwrotnego, który będzie konieczny podczas zwrotu produktu do Seagate. Produkt zwracany do Seagate musi być odpowiednio zapakowany w swoje oryginalne opakowanie (lub opakowanie zapewniające produktowi ochronę odpowiadającą ochronie, jaką zapewnia oryginalne opakowanie) oraz wysłany, wraz z opłaconymi kosztami wysyłki, w sposób umożliwiający śledzenie przesyłki, na adres podany przy wystawianiu Numeru Zamówienia Zwrotnego. Oprócz sporządzania w regularnych odstępach kopii zapasowych należy również w miarę możliwości skopiować dane przed zwrotem dysku, ponieważ produkt wysyłany do Seagate bądź autoryzowanego centrum obsługi nie zostanie zwrócony. Więcej informacji na temat sporządzania kopii zapasowych treści zapisanych na dysku znajduje się na stronie http://www.seagate.com/.

Co zrobi Seagate w ramach ograniczonej gwarancji?
Jeżeli Seagate wyrazi zgodę na zwrot przez klienta produktu do Seagate bądź autoryzowanego centrum obsługi, Seagate wymieni zwrócony produkt na produkt o równoważnej funkcjonalności bez pobierania z tego tytułu żadnych opłat. Seagate może wymienić zwrócony produkt na produkt, który był już wcześniej używany, naprawiany i przeszedł testy potwierdzające, że spełnia on specyfikacje Seagate. Seagate pokryje koszty transportu zamiennego produktu do klienta. Odsyłając produkt w celu jego wymiany klient zgadza się na przeniesienie tytułu własności oryginalnego produktu na Seagate. Seagate nie zwróci klientowi jego oryginalnego produktu. Odzyskiwanie danych nie jest objęte zakresem niniejszej ograniczonej gwarancji i nie jest częścią procesu naprawy lub wymiany. Usługa polegająca na odzyskaniu danych z dysku jest dostępna, ale Seagate świadczy tego rodzaju usługi osobno, za dodatkową opłatą. Seagate gwarantuje, że naprawione lub wymienione produkty będą objęte gwarancją przez dłuższy z następujących okresów: pozostały okres gwarancji na produkt lub 90 dni.

Zakres obowiązywania prawa stanowego?
Niniejsza ograniczona gwarancja podlega prawu obowiązującemu w stanie Kalifornia, USA. Prawo to przyznaje klientom określone uprawnienia. Klientom mogą również przysługiwać inne uprawnienia, w zależności od jurysdykcji. Niniejsza ograniczona gwarancja nie narusza jakichkolwiek dodatkowych praw, które mogą przysługiwać klientowi na podstawie prawa obowiązującego w jego jurysdykcji i mającego zastosowanie do sprzedaży towarów konsumpcyjnych, w tym m.in. międzynarodowych przepisów wykonawczych do Dyrektywy 99/44 Parlamentu Europejskiego i Rady. W niektórych państwach prawo zabrania wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności za szkody uboczne lub wynikowe, dlatego ograniczenia lub wyłączenia przewidziane w niniejszym oświadczeniu o ograniczonej gwarancji mogą nie mieć zastosowania.

Która ze spółek Seagate Technology udziela niniejszej ograniczonej gwarancji?
Która ze spółek Seagate udziela niniejszej ograniczonej gwarancji zależy od miejsca zakupu produktu:

USA i Ameryki: Seagate Technology LLC, 10200 S. De Anza Blvd, Cupertino, CA 95014, USA

Europa, Bliski Wschód, Afryka: Seagate Technology International, Koolhovenlaan 1, 1119 NB Schiphol-Rijk, Holandia

Azja i Pacyfik: Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd., 7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapur 569877.

Prosimy o niezwracanie produktów na powyższe adresy, ale stosowanie się do zasad opisanych w punkcie „Co należy zrobić, aby skorzystać z gwarancji?”