Cần trợ giúp để tìm số sê-ri

Gửi bảo hành và thay thế

Hãy kiểm tra và xác định chắc chắn là sản phẩm của bạn đủ điều kiện được thay thế. Tạo yêu cầu gửi bảo hành mới. Kiểm tra tình trạng đang gửi bảo hành.

Kiểm tra tình trạng gửi bảo hành

Đã tạo một yêu cầu gửi bảo hành?

Các trung tâm dịch vụ Seagate

Tìm một Trung tâm dịch vụ Seagate gần bạn.

Kiểm tra các thông tin hiện có
 
Các hỗ trợ khác (More Support)

Trải nghiệm hỗ trợ riêng biệt cho từng khách hàng Seagate
(Get Personalised Support Experience)

NHẬN HỖ TRỢ NGAY (Get Support Now)