โปรแกรมการรับคืนผลิตภัณฑ์ของ Seagate Thailand

กติกาอย่างเป็นทางการ

การเข้าร่วมโปรแกรมการรับคืนผลิตภัณฑ์ของ Seagate Thailand ("โปรโมชั่น" หรือ "รางวัลอภินันทนาการ") หมายความว่าผู้เข้าร่วม ("ผู้เข้าร่วม" หรือ "คุณ") ตกลงที่จะอยู่ภายใต้กติกาอย่างเป็นทางการเหล่านี้

โดยเปิดรับเฉพาะผู้พำนักอาศัยตามกฎหมายในประเทศ/อาณาเขตใดๆ ที่ระบุไว้ในภาคผนวก A ("เขตพื้นที่ที่มีสิทธิ์") และเป็นผู้บรรลุนิติภาวะในเขตอำนาจศาลของที่พำนักอาศัยของตน พนักงาน (และสมาชิกในครอบครัวโดยตรง (บิดามารดา บุตร คู่สมรส หรือพี่น้องและคู่สมรสของพี่น้อง โดยไม่คำนึงว่าจะพักอาศัยอยู่ที่ใด) และผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นญาติกันหรือไม่ก็ตาม) ของ Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd. ("ผู้อุปถัมภ์" หรือ "Seagate") บริษัทแม่, บริษัทในเครือ, บริษัทสาขา, และเอเจนซีโฆษณาและโปรโมชั่น หรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา การผลิต หรือการแจกจ่ายวัสดุสำหรับโปรโมชั่นนี้ ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการหรือชนะรางวัล โดยการเข้าร่วม หมายความว่าผู้เข้าร่วมตกลงที่จะอยู่ภายใต้กติกาอย่างเป็นทางการเหล่านี้และการตัดสินใจของผู้อุปถัมภ์ ซึ่งมีผลผูกมัดและเป็นที่สิ้นสุดในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้ โปรโมชั่นนี้อยู่ภายใต้กฎหมายสหพันธรัฐ กฎหมายภูมิภาค กฎหมายของรัฐ กฎหมายเขตแดน และกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับทั้งหมด การเข้าร่วมจะเป็นโมฆะหากกฎหมายระบุว่าเป็นข้อห้ามดำเนินการ

วิธีการเข้าร่วม: ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2022 เวลา 00:00 น. ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย (GMT+7) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2023 เวลา 23:59 น. ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย (GMT+7) ("ระยะเวลาการเข้าร่วม") คุณสามารถเข้าสู่ระบบบัญชี Seagate ที่ลงทะเบียนไว้ได้ที่ https://returns.seagate.com/ ("หน้าเริ่มต้นการส่งคืนผลิตภัณฑ์ของ Seagate") และสร้างคำสั่งเพื่อส่งคืนไดรฟ์ที่เลิกใช้งานแล้วที่มีสิทธิ์ซึ่งไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป หากไม่มีบัญชี Seagate ที่ลงทะเบียนไว้ คุณจะต้องสร้างบัญชีใหม่ในหน้าเริ่มต้นการส่งคืนผลิตภัณฑ์ของ Seagate เพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ การเข้าร่วมทั้งหมดจะต้องส่งมาตามที่อธิบายไว้ ณ ที่นี้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2023 เวลา 23:59 น. ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย (GMT+7) จะมีสิทธิ์ ผู้เข้าร่วมต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในกติกาอย่างเป็นทางการเหล่านี้และในหน้าเริ่มต้นการส่งคืนผลิตภัณฑ์ของ Seagate และส่งคืนไดรฟ์ใดๆ ที่มีสิทธิ์ (ตามคำจำกัดความด้านล่างนี้) กลับไปยังศูนย์รับคืนผลิตภัณฑ์ Seagate ที่ระบุไว้ด้านล่าง เมื่อได้รับไดรฟ์ที่มีสิทธิ์ที่ส่งคืนมาแล้ว Seagate จะดำเนินการตามกระบวนการยืนยันเพื่อตรวจสอบการได้รับสิทธิ์ และจะส่งโค้ดส่วนลดมูลค่า 500 บาท เป็นรางวัลอภินันทนาการให้แก่ผู้เข้าร่วมทางอีเมล เพื่อนำมาแลกซื้อไดรฟ์ Seagate รุ่นใดก็ได้ที่ Seagate Shopee Official Store

ไดรฟ์ที่มีสิทธิ์สำหรับรางวัลอภินันทนาการ

ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลของ Seagate, Maxtor และ LaCie ใดๆ ที่เลิกใช้งานแล้ว (ไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป) ("ไดรฟ์ที่มีสิทธิ์") จะมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกติกาอย่างเป็นทางการเหล่านี้และในหน้าเริ่มต้นการส่งคืนผลิตภัณฑ์ของ Seagate

ค่าจัดส่งและศูนย์รับคืนผลิตภัณฑ์

ผู้เข้าร่วมต้องชำระค่าจัดส่งทั้งหมดสำหรับการจัดส่งไดรฟ์ที่มีสิทธิ์ทั้งหมดไปยัง Seagate ส่งไดรฟ์ที่มีสิทธิ์ของคุณไปยัง Seagate Seacare Center ("ศูนย์รับคืนผลิตภัณฑ์ Seagate") ที่ฟอร์จูน ไอทีมอลล์ เลขที่ 1 ห้อง 003-004 ชั้น 4 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยใช้บริการจากผู้จัดส่งที่คุณต้องการ โปรดเลือกวิธีจัดส่งที่สามารถติดตามการจัดส่งได้ Seagate จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งที่ผู้จัดส่งไม่สามารถแสดงหลักฐานการจัดส่งได้ Seagate จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง

เราจะไม่ยอมรับการจัดส่งที่เรียกเก็บเงินปลายทาง หากไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจาก Seagate การจัดส่งที่มาถึง Seagate พร้อมการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจะถูกปฏิเสธ

เราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่จัดเก็บ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการบันทึกหรือสำรองข้อมูลซึ่งอยู่ในไดรฟ์ใดๆ ที่มีสิทธิ์ ก่อนที่จะส่งคืนไดรฟ์ที่มีสิทธิ์ดังกล่าวกลับมายัง Seagate Seagate จะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ที่จัดเก็บไว้ในไดรฟ์ดังกล่าว และจะไม่ต้องรับผิดในกรณีใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความเสียหายต่อ หรือการถ่ายโอน หรือการสูญหายของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ คุณต้องลบข้อมูลทั้งหมดออกจากไดรฟ์ที่มีสิทธิ์ก่อนที่จะส่งกลับไปยัง Seagate เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและผลประโยชน์อื่นๆ ของคุณในข้อมูลใดๆ บนไดรฟ์ที่มีสิทธิ์ดังกล่าว การส่งคืนไดรฟ์ที่มีสิทธิ์ของคุณกลับไปยัง Seagate หมายความว่าคุณยินยอมให้ Seagate ล้างข้อมูลทั้งหมดบนไดรฟ์ที่มีสิทธิ์ตามกระบวนการส่งคืนผลิตภัณฑ์ของ Seagate ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายการส่งคืนของ Seagate ซึ่งสามารถดูได้ที่ "การลบข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืน" ("นโยบายการส่งคืนของ Seagate") นอกจากนี้ คุณยังรับทราบด้วยว่าการส่งไดรฟ์ที่มีสิทธิ์ไปยัง Seagate โดยไม่ได้ลบข้อมูลทั้งหมดออกจากไดรฟ์ที่มีสิทธิ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังประเทศที่อาจไม่มีการคุ้มครองข้อมูลในระดับเดียวกับประเทศของคุณ และอาจมีการลบข้อมูลของคุณบนไดรฟ์ที่มีสิทธิ์ดังกล่าว ไม่ว่า Seagate จะยอมรับไดรฟ์ที่มีสิทธิ์ของคุณสำหรับโปรโมชั่นนี้หรือไม่ก็ตาม การส่งคืนไดรฟ์ที่มีสิทธิ์ หมายความว่าคุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับข้อมูลในไดรฟ์ที่มีสิทธิ์ ซึ่งจำเป็นต่อการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้

เราไม่รับคืนผลิตภัณฑ์ที่ถูกดัดแปลง Seagate จะไม่ยอมรับไดรฟ์ที่มีสิทธิ์ซึ่งส่งคืนมาโดยมีฝาครอบที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน รางด้านข้างที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เทปกาว ฉลาก ร่องรอยการเขียนด้วยปากกาเคมี หรือเศษตกค้างอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า "การดัดแปลง") ที่คุณหรือลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทางได้ทำไว้ต่อไดรฟ์ที่มีสิทธิ์ดังกล่าว โดยคุณจะสามารถส่งคืนไดรฟ์ที่มีสิทธิ์ทั้งหมดได้ในรูปแบบมาตรฐาน หลังจากนำการดัดแปลงทั้งหมดออกแล้ว

การยอมรับคำสั่ง Seagate จะยอมรับเฉพาะไดรฟ์ที่มีสิทธิ์ที่เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติ และกฎระเบียบที่บังคับใช้ และจากบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในประเทศ มลรัฐ หรือจังหวัดตนที่พำนักอาศัยเท่านั้น ไดรฟ์ที่มีสิทธิ์ที่ส่งคืนทั้งหมดจะต้องได้รับการยอมรับจาก Seagate ตามดุลยพินิจของ Seagate Seagate อาจยอมรับการส่งคืนไดรฟ์ที่มีสิทธิ์เพียงบางส่วนโดยไม่ยอมรับการส่งคืนทั้งหมด Seagate อาจตรวจสอบและทดสอบไดรฟ์ที่มีสิทธิ์ใดๆ ที่ส่งคืนเพื่อพิจารณาว่าไดรฟ์ดังกล่าวมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นหรือไม่ Seagate อาจปฏิเสธไดรฟ์ที่มีสิทธิ์ซึ่งมีลักษณะใดๆ ดังต่อไปนี้

  • ผลิตภัณฑ์ที่มีการแก้ไขหรือนำไปใช้ในทางที่ผิด ไดรฟ์ที่ตกหล่น ถูกกระแทก จัดการอย่างไม่ถูกต้อง มีการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ถูกดัดแปลง หรือได้รับความเสียหายทั้งภายในและภายนอกจะไม่มีสิทธิ์
  • ผลิตภัณฑ์ของปลอมหรือไดรฟ์ที่หายไปจากสินค้าคงคลังเนื่องจากการโจรกรรมหรือเหตุอื่นๆ

รางวัลอภินันทนาการ:
ผู้เข้าร่วมแต่ละรายจะได้รับโค้ดส่วนลดมูลค่า 500 บาท เพื่อนำมาแลกซื้อไดรฟ์ Seagate รุ่นใดก็ได้ที่ Seagate Shopee Official Store สำหรับไดรฟ์ที่มีสิทธิ์ทุกชิ้นที่ส่งกลับไปยัง Seagate (โดยต้องผ่านกระบวนการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์สามารถนำโค้ดส่วนลดมาใช้ซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Seagate หรือ LaCie ที่ร้านค้า Seagate Shopee Official Store Thailand ที่ https://shopee.co.th/seagate_th ("เว็บไซต์ Shopee Thailand") โดยโค้ดส่วนลดมีอายุ 3 เดือนหลังจากออกให้ และสามารถแลกใช้ได้ที่ https://shopee.co.th/seagate_th โค้ดส่วนลดสามารถแลกใช้ในการซื้อไดรฟ์ได้เพียงชิ้นเดียว และผู้เข้าร่วมจะไม่สามารถนำโค้ดส่วนลดที่มอบให้สำหรับการส่งคืนไดรฟ์ที่มีสิทธิ์มากกว่า 1 ชิ้นมาใช้ในการซื้อไดรฟ์ชิ้นเดียวบนเว็บไซต์ Seagate Thailand Official Store ได้

จำนวน รางวัลอภินันทนาการ มูลค่าขายปลีก
หนึ่ง (1) โค้ดส่วนลดมูลค่า 500 บาท เพื่อนำมาแลกซื้อไดรฟ์ Seagate รุ่นใดก็ได้ที่ Seagate Shopee Official Store 500 บาท

ผู้เข้าร่วมไม่สามารถเปลี่ยนแทน โอนสิทธิ์หรือถ่ายโอนโค้ดส่วนลด หรือแลกรับเป็นเงินสดได้ แต่ผู้อุปถัมภ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแทนโค้ดส่วนลด (หรือโค้ดส่วนลดบางส่วน) ด้วยสิ่งที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือสูงกว่าในกรณีที่ไม่สามารถมอบรางวัลอภินันทนาการได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้อุปถัมภ์แต่เพียงผู้เดียว การส่งออกหรือการส่งกลับออกไปซึ่งฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีการเข้ารหัสลับ อาจอยู่ภายใต้การควบคุมโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา สำนักงานอุตสาหกรรมและการรักษาความปลอดภัย (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bis.doc.gov) มูลค่าจะแสดงเป็นบาทไทย

เงื่อนไขที่กำหนดสำหรับผู้เข้าร่วม การได้รับโค้ดส่วนลดจะเป็นไปตามข้อกำหนดที่ชัดแจ้ง ซึ่งระบุว่าผู้เข้าร่วมต้องส่งเอกสารทั้งหมดที่ผู้อุปถัมภ์อาจร้องขอมาให้กับผู้อุปถัมภ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของสหพันธรัฐ รัฐ ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น และต่างประเทศในการรายงานภาษีและการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งนี้อาจมีข้อกำหนดให้ผู้เข้าร่วมต้องส่งหมายเลขประกันสังคมหรือหมายเลขประจำตัวประชาชนเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการรายงานภาษี โค้ดส่วนลดทั้งหมดจะมีการหักภาษีใดๆ โดยผู้อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ภาษีที่กำหนดสำหรับรางวัลอภินันทนาการถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าภาษีดังกล่าวจะถูกหัก ณ ที่จ่ายแล้วหรือไม่ก็ตาม ในการรับรางวัลอภินันทนาการ ผู้เข้าร่วมอาจต้องส่งเอกสารภาษีที่ผู้อุปถัมภ์ร้องขอหรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้แก่ผู้อุปถัมภ์หรือหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องระบุไว้ รวมถึงกฎหมายของประเทศที่ผู้เข้าร่วมพำนักอยู่หากเกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีและข้อกำหนดในการยื่นแบบแสดงรายการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง หากผู้เข้าร่วมไม่แสดงเอกสารดังกล่าวหรือปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว โค้ดส่วนลดอาจถูกริบ

ความเป็นเจ้าของในไดรฟ์ที่ส่งคืน สิทธิ์ทั้งหมดและความเป็นเจ้าของในไดรฟ์ที่มีสิทธิ์และส่วนประกอบใดๆ ของไดรฟ์ดังกล่าว ("ส่วนประกอบ") จะกลายเป็นทรัพย์สินของ Seagate และ Seagate จะมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ไดรฟ์ที่มีสิทธิ์และส่วนประกอบดังกล่าวในลักษณะใดๆ ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึงการนำกลับมาซ่อมแซมก่อนจำหน่ายใหม่และการจำหน่ายต่อของไดรฟ์ที่มีสิทธิ์และ/หรือส่วนประกอบดังกล่าว

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วม การเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ หมายความว่าคุณยินยอมให้ผู้อุปถัมภ์รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดูแลจัดการโปรโมชั่นตามที่อธิบายไว้ในกติกาอย่างเป็นทางการเหล่านี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ผู้อุปถัมภ์จัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนรวบรวม โปรดอ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของผู้อุปถัมภ์ ซึ่งสามารถดูได้ที่ http://www.seagate.com/about/legal-privacy/privacy-statement/ หากผู้เข้าร่วมได้เลือกรับการสื่อสารในอนาคต รายละเอียดส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมจะถูกนำไปใช้เพื่อจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอบริการ และรายละเอียดของโปรโมชั่นในอนาคตของผู้อุปถัมภ์ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างกติกาอย่างเป็นทางการกับคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของผู้อุปถัมภ์ ให้ถือว่ากติกาอย่างเป็นทางการมีผลเหนือกว่า ผู้อุปถัมภ์ดำเนินการร่วมกับบริษัทภายนอกเพื่อดูแลจัดการโปรโมชั่น และอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทภายนอกเหล่านี้ ซึ่งจะจัดการข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง เมื่อใช้โค้ดส่วนลด ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Shopee Thailand ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://shopee.co.th/docs/107?previousPage=other%20articles

การปลดเปลื้องความรับผิดทางเทคนิค หากมีบุคคลพยายามสร้างความเสียหายให้แก่หน้าเริ่มต้นการส่งคืนผลิตภัณฑ์ของ SEAGATE หรือเว็บไซต์ของ SEAGATE โดยไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า หรือทำลายการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายของโปรโมชั่นนี้ จะถือเป็นการละเมิดกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง และหากมีความพยายามดังกล่าว ผู้อุปถัมภ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ละเมิดให้ถึงที่สุดตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต คู่สัญญาที่ได้รับการปลดเปลื้องความรับผิด (ตามคำจำกัดความด้านล่างนี้) ไม่ต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ส่งเข้ามาซึ่งสูญหาย ล่าช้า ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ถูกขโมย ส่งผิดที่ ส่งไม่ได้ หรือดูไม่รู้เรื่อง หรือไม่ต้องรับผิดชอบต่อเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เว็บไซต์ หรือการเชื่อมต่ออื่นๆ ที่ขาดหาย หยุดชะงัก หรือใช้งานไม่ได้ ความพร้อมในการใช้งานหรือความสามารถในการเข้าถึงหรือการสื่อสารที่ผิดพลาด หรือคอมพิวเตอร์ ดาวเทียม โทรศัพท์ การส่งข้อมูลทางเคเบิล หรือสายเคเบิลที่ทำงานล้มเหลว หรือข้อขัดข้องทางเทคนิคหรือการส่งข้อมูลที่ยุ่งเหยิง ถูกรบกวน ล่าช้า หรือส่งผิดที่ หรือการทำงานผิดปกติ การทำงานล้มเหลว หรือความยุ่งยากของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ หรือข้อผิดพลาดหรือความยุ่งยากอื่นๆ ประเภทใดก็ตามที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะโดยมนุษย์ ทางกล อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เครือข่าย การเรียงพิมพ์ การพิมพ์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับโปรโมชั่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อผิดพลาดหรือความยุ่งยากที่อาจเกิดขึ้นโดยเชื่อมโยงกับการดูแลจัดการโปรโมชั่น การประมวลผลข้อมูลที่ส่งเข้ามา หรือสื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่น นอกจากนี้ คู่สัญญาที่ได้รับการปลดเปลื้องความรับผิดไม่ต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ที่ไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน ไม่ว่าจะเกิดจากผู้ใช้เว็บไซต์ การลักลอบแก้ไข การเจาะระบบ หรือโดยอุปกรณ์หรือการเขียนโปรแกรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ใช้ในโปรโมชั่น คู่สัญญาที่ได้รับการปลดเปลื้องความรับผิดไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าร่วมหรือของบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหรือที่มีสาเหตุมาจากการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ หรือการดาวน์โหลดสื่อจากหรือการใช้งานหน้าเริ่มต้นการส่งคืนผลิตภัณฑ์ของ Seagate

เงื่อนไขทั่วไป การเข้าร่วมหมายความว่า ผู้เข้าร่วมยอมรับว่าผู้อุปถัมภ์, Shopee Thailand และบริษัทแม่, บริษัทสาขา, บริษัทในเครือ และเอเจนซีโฆษณาและโปรโมชั่น รวมถึงเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ พนักงาน ผู้แทน และตัวแทน (เรียกรวมกันว่า "คู่สัญญาที่ได้รับการปลดเปลื้องความรับผิด") จะไม่รับผิดในกรณีใดๆ และผู้เข้าร่วมต้องปกป้องคู่สัญญาจากความรับผิดใดๆ ที่มีต่อการบาดเจ็บ การสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ต่อตัวบุคคล หรือทรัพย์สินที่ส่งผลโดยรวมหรือบางส่วนจากการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญหายหรือการใช้ข้อมูลของไดรฟ์ใดๆ ที่ส่งคืนหรือมีสิทธิ์ เว้นแต่จะมีข้อห้ามตามกฎหมายท้องถิ่น ผู้ที่แอบแก้ไขหรือใช้โปรโมชั่นหรือหน้าเริ่มต้นการส่งคืนผลิตภัณฑ์ของ Seagate ในด้านใดๆ โดยมิชอบ หรือผู้ที่ละเมิดกติกาอย่างเป็นทางการเหล่านี้ จะถูกตัดสิทธิ์และการเข้าร่วมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ทั้งนี้โดยเป็นไปตามการตัดสินใจของผู้อุปถัมภ์แต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้หลายคนที่มีบัญชีอีเมลเดียวกัน สมาชิกที่ได้รับอนุญาตของบัญชีอีเมลในขณะที่ส่งข้อมูลจะถือเป็นผู้เข้าร่วม และต้องปฏิบัติตามกติกาอย่างเป็นทางการเหล่านี้ สมาชิกของบัญชีที่ได้รับอนุญาต หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ได้รับการกำหนดที่อยู่อีเมลจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ผู้ให้บริการออนไลน์ หรือองค์กรอื่นๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดที่อยู่อีเมล โปรโมชั่นนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และเป็นไปตามกฎหมายสหพันธรัฐ ส่วนภูมิภาค รัฐ และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การดำเนินการหรือการอ้างสิทธิ์ตามกฎหมายใดๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้จะถูกนำขึ้นพิจารณาคดีในเขตอำนาจศาลที่พิจารณาตัดสินคดีในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันหรือข้อขัดแย้งกันของข้อกำหนดในกติกาอย่างเป็นทางการเหล่านี้กับข้อกำหนดในหน้าเริ่มต้นการส่งคืนผลิตภัณฑ์ของ Seagate หรือนโยบาย ให้ถือว่าข้อกำหนดในกติกาอย่างเป็นทางการเหล่านี้มีผลเหนือกว่า

สิทธิ์ในการบอกเลิก ตามความเห็นของผู้อุปถัมภ์แต่เพียงผู้เดียว หากส่วนใดๆ ของโปรโมชั่นถูกโจมตีจากไวรัส เวิร์ม จุดบกพร่อง การแทรกแซงจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือสาเหตุอื่นๆ ที่ตามความเห็นของผู้อุปถัมภ์แต่เพียงผู้เดียวเห็นว่า ทำให้การดูแลจัดการ การรักษาความปลอดภัย ความยุติธรรมหรือการเล่นที่ถูกต้อง หรือการส่งข้อมูลเกิดความเสียหายหรือมีข้อบกพร่อง ผู้อุปถัมภ์ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ แก้ไข หรือบอกเลิกโปรโมชั่นนี้ ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว และหากเป็นการบอกเลิก ก็จะเลือกผู้เข้าร่วมจากการส่งข้อมูลทั้งหมดที่มีสิทธิ์และไม่มีข้อเคลือบแคลงที่ได้รับก่อนที่จะดำเนินการ หรือตามที่ผู้อุปถัมภ์พิจารณาเห็นว่ายุติธรรมและเหมาะสม

ประกาศแจ้งเฉพาะประเทศ หากข้อกำหนดใดๆ ในกติกาอย่างเป็นทางการเหล่านี้ถือเป็นโมฆะภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับของประเทศหนึ่งๆ การไม่สามารถบังคับใช้ของข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่นๆ ที่เหลือ

ผู้อุปถัมภ์ โปรโมชั่นนี้ได้รับการสนับสนุนและดูแลจัดการโดย Seagate Singapore International HQ Pte. Ltd. Asia Pacific Sales & Marketing, 90 Woodlands Avenue 7, Singapore 737911 หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อเสนอนี้ โปรดติดต่อหมายเลขโทรฟรี: 1800 018 017 หรือ Seagate Seacare Centre Thailand + 66 2-6421277

ภาคผนวก A

ประเทศ/อาณาเขตที่มีสิทธิ์

ประเทศ/อาณาเขตที่มีสิทธิ์: ประเทศไทย